7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (2023)

 1. Senast uppdaterad
 2. Spara som PDF
 • Sid-ID
  359606
 • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}}}\) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!- \!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{ span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart }{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\ norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm {span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\ mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{ \ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{ \unicode[.8,0]{x212B}}\)

  SN1 Reaktionsmekanism

  Reaktionen mellantert-butylbromid och vatten fortsätter via SN1-mekanismen. Till skillnad från SN2 som är en enstegsreaktion, SN1 reaktion involverar flera steg. Reaktion: (CH3)3CBr + H2O → (ENDAST3)3COH + HBr

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (2)

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (3)

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (4)

  Isteg 1, C—Br-bindningen bryts och Br avgår med det bindande elektronparet för att producera en tertiär karbokatjon och bromidanjon Br. Detta steg involverar endast en mycket endotermisk bindningsbrytningsprocess, och detta är det långsammaste steget i hela mekanismen. I flerstegsmekanismen bestäms den totala reaktionshastigheten av det långsammaste steget, ett sådant steg kallas därförhastighetsbestämmande steg. I SN1-reaktion är steg 1 det långsammaste steget och därför det hastighetsbestämmande steget. Det hastighetsbestämmande steget involverar endast alkylhalogenidsubstratet, det är därför den övergripande hastighetslagen är i första ordningen, eftersom nukleofil inte deltar i det hastighetsbestämmande steget.

  Produkten från steg 1, karbokatjon, kommer att vara reaktanten i nästa steg och kallasmellanliggandeför SN1 reaktion. Intermediär är den instabila, mycket reaktiva arten med mycket kort livslängd. Carbocation-mellanprodukten är i trigonal plan form, medtömma2p orbital speciellt för planet. Det centrala kolet är sp2hybridiseras och har den ofullständiga oktetten, så karbokatation är den mycket reaktiva mellanprodukten, det vill säga också elektrofilen.

  Steg 2är det nukleofila attacksteget, att nukleofilen H2O använder sitt ensamma par för att reagera med karbokatationsmellanprodukten och producerar den protoneradet-butylalkohol (oxoniumjon). På grund av den plana formen av karbocation-mellanprodukten finns detsamma möjlighet för nukleofilen att attackera från båda sidor av planet, så möjliga produkter genereras med samma mängder. För denna reaktion ger attacker från båda sidor samma produkt (båda visas fortfarande försyfteför att illustrera konceptet); det ger dock olika stereoisomerer om det elektrofila kolet är kiralitetscentret.Isteg 3, en vattenmolekyl som fungerar som en Bronsted-bas för att ta emot protonen från oxoniumjonen och den slutliga neutrala produktent-butylalkohol produceras. Detta deprotoneringssteg är mycket snabbt och kan ibland kombineras med steg 2 tillsammans som ett steg (dvs. steg 3 kan inte betraktas som ett individuellt steg).

  Energidiagram av SN1 mekanism

  Eftersom SN1 är en reaktion i flera steg, så diagrammet har flera kurvor, där varje steg kan representeras av en kurva. Av de tre stegen är aktiveringsenergin för steg 1 den högsta, därför är steg 1 det långsammaste steget, det vill säga det hastighetsbestämmande steget.

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (5)

  Kopplingen mellan de två första kurvorna representerarkolsyramellanprodukt. I allmänhet är intermediär produkten av ett steg i en reaktion och reaktanten för nästa steg. Intermediär är på en relativt lägre energinivå jämfört med övergångstillstånd (som är på toppen av en kurva), men intermediär är också mycket reaktiv och instabil.

  Effekten av substratstruktur på SN1 Reaktionshastighet

  Olika substrat har olika reaktionshastigheter mot SN1 reaktion, ochrelativ reaktivitet av substrat mot SN1 reaktionkan sammanfattas som:

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (6)

  Jämför denna trend med den för SN2 reaktion inser du förmodligen att de är precis motsatta. Tertiärt substrat är mest reaktivt mot SN1, men den genomgår inte SN2 alls; primärt och metylsubstrat är oreaktiva för SN1, men de är de bästa substraten för SN2. Denna jämförelse är mycket viktig och användbar för oss att välja rätt reaktionsvillkor för olika substrat som vi kommer att se i nästa avsnitt. För nu måste vi förstå resonemanget för trenden för SN1.

  Detta beror på stabiliteten hos karbokatationsmellanprodukten. Mekanismen visar att en karbokatjon bildas i det hastighetsbestämmande steget, så ju stabilare karbokaten är, desto lättare bildas den, desto mer underlättar det det hastighetsbestämmande steget och påskyndar hela reaktionen. Därför ju stabilare karbokatationsmellanprodukten är, desto snabbare är hastigheten för en SN1 reaktion.

  Den relativa stabiliteten av karbokatation anges nedan, att de tertiära karbokatationerna är de mest stabila och metylkarbokatjonerna är minst stabila.

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (7)

  Den relativa stabiliteten för karbokater kan förklaras av hyperkonjugationseffekten.Hyperkonjugeringär den partiella orbitala överlappningen mellan fylld bindningsorbital till en intilliggande ofylld (eller halvfylld) orbital. Carbocation är arten med elektronbrist som har den ofullständiga oktetten och den tomma 2p orbitalen. Om det finns en alkylgrupp kopplad till karbokatation, så finns det C-C eller CH sigma-bindningar bredvid karbokat-kolet, så de fyllda orbitaler av sigma-bindningar kommer att delvis överlappa den tomma 2p-orbitalen, och därför dela elektrontätheten till karbokatation och för att få kolsyran stabiliserad. Ju fler R-grupper som är involverade, desto starkare är hyperkonjugationseffekten. Så tertiär (3°) karbokatation är den mest stabila. Även om det inte finns någon R-grupp i metylkarbokatjon, CH3+, den är minst stabil.

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (8)

  Stereokemi av SN1 mekanism

  Stereokemins egenskap hos SN1 reaktion skiljer sig mycket från den hos SN2, och kan naturligtvis förklaras bra med SN1-mekanismen.

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (9)

  Börjar med(S)-3-brom-3-metylhexanreaktant, SN1 reaktion ger en 50:50 blandning av både R- och S-enantiomerer av 3-metyl-3-hexanol, dvs.racemisk blandningprodukt. Detta beror på att karbokaten bildades i det första steget av en SN1 reaktion har den trigonala plana formen, när den reagerar med nukleofil kan den reagera från antingen framsidan eller baksidan, och varje sida ger en enantiomer. Det finns lika stor möjlighet för reaktion att ske från båda sidor, så de två enantiomererna bildas med samma mängd, och produkten är en racemisk blandning.

  En reaktion som omvandlar en optiskt aktiv förening till en racemisk form sägs fortsätta medracemisering. För SN1 reaktion som börjar med (en optiskt aktiv) en enantiomer som reaktant, och kiralitetscentret är också det elektrofila kolet (dvs reaktionen sker på kiralitetscentret), fortsätter den med racemisering som visas ovan.

  Övningar 7.3

  Visa den detaljerade mekanismen för ovanstående reaktion av(S)-3-brom-3-metylhexan och vatten.

  Svar på övningsfrågor Kapitel 7

  Observera att om kiralitetscentrumet för reaktanten inte är reaktionscentrumet, eller om det finns mer än ett kiralitetscentrum i reaktanten, producerar SN1-reaktionen inte den racemiska blandningen som exemplet nedan.

  Exempel

  Visa produkt(er) av följande SN1 reaktion:

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (10)

  Lösning:

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (11)

  Leaving Group Effect on SN1

  Samma som för SN2-reaktion krävs också en bra lämnande grupp för SN1 mekanism, och alla diskussioner vi hade tidigare iavsnitt 7.3tillämpa.

  Nukleofil

  Till skillnad från en SN2 reaktion, det hastighetsbestämmande steget för SN1 reaktion inkluderar inte nukleofil, så teoretiskt har nukleofilens styrka ingen effekt på SN1 reaktion. Men en stark nukleofil har en hög tendens att gå med SN2 reaktion istället för SN1, så en svagare nukleofil är ett bättre val för SN1. För de exempel vi hade hittills, H2O är nukleofilen.

  I praktiken är neutrala ämnen som H2O, ROH, RCOOH används vanligtvis som nukleofiler i SN1 reaktion. När dessa ämnen appliceras i reaktionen tjänar de en annan funktion som lösningsmedel. Så de används sombådenukleofiler och lösningsmedel för SN1 reaktion, och en sådan reaktion kallas också solvolysreaktionen.Solvolysreaktionär en nukleofil substitution där nukleofilen också är en lösningsmedelsmolekyl. Termensolvolyskommer från:lösningsmedel+lys, det betyder klyvning av lösningsmedlet. SOMN1 reaktion är vanligtvis ensolvolysreaktion.

  Exempel

  Visa produkternas strukturer för följandesolvolysreaktion.

  7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (12)Lösning:7.4: SN1 Reaktionsmekanism, Energidiagram och Stereokemi (13)

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Prof. Nancy Dach

  Last Updated: 04/27/2023

  Views: 5259

  Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Prof. Nancy Dach

  Birthday: 1993-08-23

  Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

  Phone: +9958996486049

  Job: Sales Manager

  Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

  Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.