Anatomi, Thorax, Wall (2023)

Introduktion

Bröstväggen består av ett benigt ramverk som hålls samman av tolv bröstkotor baktill som ger upphov till revben som omger den laterala och främre brösthålan. De första nio revbenen kröker sig runt den laterala bröstväggen och ansluter till manubrium och bröstbenet. Revbenen 10-12 är relativt korta och fäster vid räfflornas marginaler precis ovanför dem. Revben 10-12, på grund av deras korta lopp når de inte bröstbenet.

De första sju revbenen kallas äkta revben och fäster vid manubriumet och fäster direkt vid bröstbenets kropp. Åtta till tio revben fäster endast till den nedre delen av bröstbenet via kustbrosken. Revbenen 11-12 kallas flytande revben eftersom de inte fäster direkt vid bröstbenet. Revbenen åtta till tio är kända som falska revben eftersom de saknar direkt fäste till bröstbenet . På nivån av ryggraden artikulerar revbenen med kustfacetten av två motstående kotor. En ledkapsel omger huvudet på varje revben, och fästet till den tvärgående processen görs med hjälp av strålligamentet. När revbenen lämnar kotorna kröker de sig försiktigt runt den laterala bröstväggen och närmar sig den främre väggen av brösthålan.[1]

Det vertikala benet i bröstet, bröstbenet, definierar den främre bröstväggen. De tre separata bensegmenten av olika storlek och form som utgör bröstbenet inkluderar 1) det tjocka manubriumet, 2) bröstbenets långa kropp och 3) xiphoidprocessen. Det utvecklas oberoende av revbenen. I sporadiska fall kan bröstbenet inte bildas helt och det underliggande hjärtat kan exponeras.

Den mest överlägsna delen av bröstbenet är manubrium, och det är också det första som bildas under embryogenesen. Bröstkroppen och xiphoid-processen följer snart manubriet i utveckling. Anatomiskt är manubrium beläget på nivån av bröstkotkropparna T3 och T4. Manubrium är också det bredaste och tjockaste segmentet av bröstbenet. Under en fysisk undersökning av bröstet är en märkbar egenskap hos manubrium närvaron av det suprasternala skåran. På vardera sidan av denna skåra kommer man att känna det tjocka fästet från nyckelbenen. För att få tillgång till överlägsen mediastinum, suprasternal struma eller tymus kommer vissa bröstkirurger endast att göra ett mittlinjesnitt i manubrium.

Bröstkroppen är belägen i nivå med kotkropparna T5-T9. Den täcker en betydande del av mitten av bröstet och är mycket stark. För att komma åt brösthålan skär kirurger vanligtvis igenom bröstbenet med en mekanisk såg.

Xiphoidprocessen är ett tunt och mycket smalt ben. Dess storlek kan variera från två till fem cm, och dess form är också variabel. Xiphoiden kan verka bifid, oval eller krökt inåt/utåt. Hos yngre individer är xiphoiden mestadels brosk, men är nästan helt förbenad vid 40 års ålder. Vid 60 års ålder och över var xiphoidis nästan säkert helt förkalkad. För att utföra perikardiocentes på ett säkert sätt måste nålen placeras direkt under xiphoid eftersom hjärtat är bara några fingerbredder nedanför.[1][2]

Struktur och funktion

Brösthålan delas upp i tre fack; mediastinum och två pleurahålor, en på varje sida. Mediastinum är medianfacket som innehåller hjärtat och stora kärl; medan pleurahålorna innehåller lungorna. Bröstkorgen skyddar lungorna och hjärtat samt ger fästen för musklerna i bröstkorgen, övre extremiteterna, ryggen och magen. Den kommunicerar överlägset med halsen via bröstutloppet och separerar buken inferiort med andningsdiafragman.[1]

Bröstväggens gränser är viktiga landmärken som används av läkare och kirurger för olika ingrepp, inklusive sternotomi, perikardiocentes hos patienter med hjärttamponad och toracentes för pleural effusion. Bröstväggen avgränsas främre av bröstbenet och kustbrosk; lateralt av revbenen och interkostala utrymmen; baktill av bröstkotorna och mellankotskivorna; överlägset av det suprapleurala membranet och inferiort av andningsdiafragman.[1][2]

Embryologi

Bildandet av somit börjar när den paraxiella mesodermen börjar spiralera in i en organiserad cell som kallas somitomere. Dessa somitomerer klumpar sig samman av epitel och separeras från den presomitiska paraxiella mesodermen för att bilda individuella somiter. Differentieringen i somit bildar brosket i kotorna, revbenen, muskeln i bröstkorgen, extremiteten och till och med hudens dermis.

(Video) Bones of the Thoracic Wall - 3D Anatomy Tutorial

Blodförsörjning och lymfatik

Tre artärer förser varje interkostalt utrymme; den bakre interkostala artären och två grenar av främre interkostala artärer. Dessa interkostala blodkärl löper tillsammans med nerverna mellan den inre interkostala muskeln och de innersta interkostalmusklerna i costal groove. De är ordnade i ordning från superior till inferior: ven, artär och nerv.

Den bakre interkostala artären för de två första interkostala utrymmena matas från den superior (supreme) interkostalartären. Denna artär uppstår från den costocervikala stammen av artären subclavia. Det återstående paret av posteriora interkostala artärer från 3:e - 11:e interkostala utrymmena och ett par subkostalartärer dyker upp direkt nedåtgående thoracal aorta.[1]

De främre interkostala artärerna i 1:a–6:e interkostala utrymmena är grenar av den inre bröstartären som härrör från den första delen av artären subclavia. De främre interkostala artärerna i 7:e–9:e interkostala utrymmena är grenar av den muskulofrena artären som är en terminal biflod till den inre bröstartären. De främre och bakre interkostala artärerna anastomoser lateralt i kustrännan.[3]

Motsvarande bakre interkostalven dräneras in i azygos eller hemiazygos vener och motsvarande främre interkostala vener dräneras in i inre bröst- eller muskulofrena vener. Bröstväggens lymfatik dräneras till parasternala lymfkörtlar och interkostala lymfkörtlar. De parasternala lymfkörtlarna och de interkostala lymfkörtlarna från den övre bröstkorgen dränerar in i den bronkomediastinala bålen, medan de interkostala noderna från den nedre bröstkorgen dränerar in i bröstkanalen.[4]

Nerver

Bröstväggen innerveras i första hand av de interkostala nerverna, som är den främre ramen av spinalnerverna hos T1-T11 och den främre ramus av T12 är asubcostalnerven. Varje interkostal nerv försörjer ett dermatom och en myotom. Endast den främre ramus av T1 bildar den nedre stammen av plexus brachialis; de återstående interkostalerna bildar inte ett plexus.[1][2]

Muskler

Det finns tre interkostala muskler; externt interkostala, inre interkostala och innersta interkostala muskler. Dessa muskler finns i de interkostala utrymmena och de interkostala nerverna och blodkärlen löper mellan dem. Det ytligaste lagret är den yttre interkostala muskeln. De externa interkostala musklerna sträcker sig baktill från revbenets tuberkel till den costochondral junction anteriort där det främre (externa) interkostala membranet tar muskelfibrernas plats.[2]

Den inre interkostalmuskeln bildar det mellanliggande lagret. Denna muskel sträcker sig anteriort från bröstbenet till bröstkorgen baktill där muskelfibrerna ersätts av det bakre (inre) interkostala membranet. Den innersta interkostalmuskeln bildar det djupaste lagret och är invändigt kantad av endotoracic fascia, som i sin tur är invändigt kantad av parietal pleura.[2][5]

Fysiologiska varianter

Skillnaden i storlek på bröstbenet hos båda könen kan ge viktiga ledtrådar för att fastställa skelettrester under rättsmedicinsk utvärdering.[1]

(Video) Muscles of the Thoracic Wall - 3D Anatomy Tutorial

Kirurgiska överväganden

Det är viktigt att förstå bröstkorgens anatomi, eftersom det ger tillgång till hjärtat, stora kärl, lungor, diafragman och mediastinum.

 • Det interkostala nervblocket är en procedur genom vilken lokalbedövningsmedel injiceras runt den interkostala nerven mellan paravertebrallinjen och området för nödvändig anestesi för olika kirurgiska ingrepp. Emellertid måste kirurgen bedöva den intilliggande nerven också på grund av avsevärd överlappning av sammanhängande dermatomer inträffar.[6]

 • Mediansternotomier är den vanligaste osteotomien i världen och ett standardsnitt för bröst- och hjärtkirurgi. Mediansternotomi är en kritisk procedur där kirurgen delar bröstbenet i medianplanet för att få tillgång till hjärtat, stora kärl såväl som lungorna.[7]

 • Slagbröst är en extremt smärtsam skada som påverkar andningen, ofta orsakad av trubbigt brösttrauma, vilket resulterar i flera på varandra följande revbensfrakturer. De frakturerade revbenen i den främre och/eller laterala bröstväggen rör sig inåt vid inspiration och utåt vid utandning (paradoxalt) och kan vara associerat med pneumothorax och/eller kontusion av hjärtat och lungan. Idag sker hantering av slaga bröst genom smärtkontroll, lungtoalett och tidig ambulering. Det är inte vanligt att kirurgiskt reparera revbenen.[8]

Klinisk signifikans

Vitaliteten hos organen, kärlen och nerverna som är belägna i brösthålan gör att det är en plats av hög klinisk betydelse.

 • Bröstbenet är en vanlig plats för benmärgsaspiration eftersom den har hematopoetisk märg under hela livet. Kirurgen måste dock iaktta stor försiktighet eftersom om bröstbenspunktionen utförs på ett felaktigt sätt kan nålen tränga igenom strukturerna relaterade till den bakre ytan av manubrium som den vänstra brachiocephalic venen i den övre delen och aortabågen i den nedre delen.[9]

 • Thoracentesis är en diagnostisk procedur som utförs av kirurgen för att avlägsna överflödig vätska från brösthålan för både diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Denna procedur kan utföras i två positioner beroende på patientens komfort. Om patienten ligger på rygg är nålen vanligtvis placerad i mittaxillärlinjen mellan 6:e-8:e revbenen, och om patienten är i upprätt eller sittande läge, placeras nålen mellan 9:e och 10:e näsan baktill i den kapulära linjen.[10]Men i båda fallen kan en för låg nålinsättning leda till punktering av levern eller mjälten

 • Perikardiocentes är också en nödvändig procedur eftersom det kan vara livräddande hos en patient med hjärttamponad. Perikardiocentes kan styras med hjälp av landmärken på ytan ("blindt") i nödsituationer eller elektrokardiogram/ekokardiografi kan användas för att föra fram nålen för att undvika komplikationer. Nålen förs in 1-2 cm lateralt om apexslaget inom det femte, sjätte eller sjunde interkostala utrymmet för att avlägsna överflödig vätska från perikardsäcken. Nålen förs över den övre kanten av revbenet för att undvika interkostala nerver och kärl. Om detta utförs felaktigt kan nålen punktera vänster kammare eller orsaka pneumothorax.[11]

 • Hos patienter med thoracic outlet syndrome (TOS) förekommer komprimering av de neurovaskulära strukturerna i thoraxutloppet, vilket resulterar i smärta, domningar, svaghet, muskelförtvining, trötthet i de övre extremiteterna samt ischemi. De brachiala plexusarna av nerver (C5, C6, C7, C8 och T1) och subklaviakärl (artär och ven) är nära besläktade med det första revbenet såväl som nyckelbenet när de kommer in i den övre extremiteten. Dessa strukturer kan genomgå kompression mellan fjällmusklerna och det första revbenet. Pancoast-tumörer, såväl som närvaron av ett rudimentärt cervikalt revben, är bland de potentiella orsakerna till TOS.[12]

Andra problem

Bröstväggsdeformiteterna, inklusive pectus excavatum och pectus carinatum, är en av de vanligaste medfödda bröstväggsdefekterna som ses hos unga människor. Kirurgisk korrigering behövs hos vissa personer för att undvika komplikationer som kan leda till hjärt- och lungdysfunktion. Dessa tekniker kräver dock aggressiv resektion av brosket och bröstkorgen, vilket leder till allvarliga postoperativa komplikationer såsom infektioner och försenad läkning.[13]

(Video) Human Anatomy - Thoracic wall

Figur

Thoraxen; Framifrån. Bidragit från Gray's Anatomy Plates

Referenser

1.

Donley ER, Holme MR, Loyd JW.StatPearls [Internet].StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): 2 oktober 2022. Anatomi, Thorax, Wall Movements. [PubMed: 30252279]

2.

Clemens MW, Evans KK, Mardini S, Arnold PG. Introduktion till bröstväggsrekonstruktion: bröstkorgens anatomi och fysiologi och indikationer för rekonstruktion av bröstväggen.Semin Plast Surg.2011 feb;25(1):5-15.[PMC gratis artikel: PMC3140236] [PubMed: 22294938]

3.

Berdajs D, Zünd G, Turina MI, Genoni M. Blodtillförsel av bröstbenet och dess betydelse vid skörd av inre bröstartär.Ann Thorac Surg.2006 juni;81(6):2155-9.[PubMed: 16731146]

4.

Riquet M, Mordant P, Pricopi C, Achour K, Le Pimpec Barthes F. [Anatomi, mikroanatomi och fysiologi av lymfatik i lungorna och bröstväggen].Rev Pneumol Clin.2013 apr;69(2):102-10.[PubMed: 23523433]

5.

Miller JI. Muskler i bröstväggen.Thorac Surg Clin.2007 nov;17(4):463-72.[PubMed: 18271161]

6.

Marchetti-Filho MA, Leão LE, Costa-Junior Ada S. Rollen av interkostal nervbevarande i akut smärtkontroll efter torakotomi.J Bras Pneumol.2014 Mar-apr;40(2):164-70.[PMC gratis artikel: PMC4083640] [PubMed: 24831401]

7.

Küçükdurmaz F, Ağır I, Bezer M. Jämförelse av rak median sternotomi och interlocking sternotomi med avseende på biomekanisk stabilitet.World J Orthop.18 juli 2013;4(3):134-8.[PMC gratis artikel: PMC3717247] [PubMed: 23878782]

8.

Yasuda R, Okada H, Shirai K, Yoshida S, Nagaya S, Ikeshoji H, Suzuki K, Kitagawa Y, Tanaka T, Nakano S, Nachi S, Kato H, Yoshida T, Kumada K, Ushikoshi H, Toyoda I, Ogura S Jämförelse av två pediatriska slaglådor.Scand J Trauma Resusc Emerg Med.2015 25 sep;23:73.[PMC gratis artikel: PMC4583167] [PubMed: 26408024]

9.

Arnáiz-García ME, González-Santos JM, Arnáiz-García AM, López-Rodríguez J, Arnáiz J. Akut typ A aortadissektion efter sternal benmärgspunktion.Ann Thorac Surg.2017 dec;104(6):e455.[PubMed: 29153817]

10.

Wiederhold BD, Amr O, Modi P, O'Rourke MC.StatPearls [Internet].StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): 1 maj 2022. Thoracentesis. [PubMed: 28722896]

11.

Halabi M, Faranesh AZ, Schenke WH, Wright VJ, Hansen MS, Saikus CE, Kocaturk O, Lederman RJ, Ratnayaka K. Realtid kardiovaskulär magnetisk resonans subxiphoid perikardiell åtkomst och perikardiocentes med hjälp av standardutrustning hos svin.J Cardiovasc Magn Reson.20 juli 2013;15(1):61.[PMC gratis artikel: PMC3733815] [PubMed: 23870697]

12.

Laulan J, Fouquet B, Rodaix C, Jauffret P, Roquelaure Y, Descatha A. Thoracic outlet syndrome: definition, etiologiska faktorer, diagnos, hantering och yrkesmässig påverkan.J Occup Rehabil.2011 sep;21(3):366-73.[PMC gratis artikel: PMC3526474] [PubMed: 21193950]

(Video) Muscles of the Thoracic Wall - Chest Muscles Anatomy

13.

Sharma G, Carter YM.StatPearls [Internet].StatPearls Publishing; Treasure Island (FL): 19 juli 2022. Pectus Excavatum. [PubMed: 28613668]

(Video) Wall of Thorax | Chest Wall | Thoracic Cage | Thoracic Wall | Dr Asif Lectures

FAQs

What is thoracic wall in anatomy? ›

Introduction. The thoracic wall consists of a bony framework that is held together by twelve thoracic vertebrae posteriorly which give rise to ribs that encircle the lateral and anterior thoracic cavity. The first nine ribs curve around the lateral thoracic wall and connect to the manubrium and sternum.

What are the 10 layers of the thoracic wall? ›

The chest wall has 10 layers, namely (from superficial to deep) skin (epidermis and dermis), superficial fascia, deep fascia and the invested extrinsic muscles (from the upper limbs), intrinsic muscles associated with the ribs (three layers of intercostal muscles), endothoracic fascia and parietal pleura.

What is the difference between chest wall and thoracic wall? ›

The thoracic, or chest wall, consists of a skeletal framework, fascia, muscles, and neurovasculature – all connected together to form a strong and protective yet flexible cage. The thorax has two major openings: the superior thoracic aperture found superiorly and the inferior thoracic aperture located inferiorly.

Is thoracic wall the same as rib cage? ›

The thoracic cage (rib cage) is the skeleton of the thoracic wall. Costovertebral: formed by the ribs and bodies of the vertebrae.

Is thorax the chest? ›

In vertebrates (fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals), the thorax is the chest, with the chest being that part of the body between the neck and the abdomen.

Can you have a tumor in your chest? ›

Chest wall tumors can develop in the bones, soft tissues and cartilage of the chest cavity, which contains the heart, lungs and other organs. These tumors typically involve invasion or have metastasized from adjacent thoracic tumors, and are malignant in more than half of cases.

What is the difference between thorax and thoracic? ›

The thorax contains the heart, lungs and other important structures within a skeletal framework that also protects some of the abdominal organs. Thoracic cavity is the hollow space in the body. It is enclosed by the ribs, the vertebral column and the breastbone.

Where is the thorax? ›

The area of the body between the neck and the abdomen. The thorax contains vital organs, including the heart, major blood vessels, and lungs. It is supported by the ribs, breastbone, and spine.

What happens if the thoracic wall but not the lungs is? ›

If the thoracic wall but not lungs is punctured then man dies as the lungs collapsed.

What holds the lungs to the thorax wall? ›

The lungs are held to the thoracic wall by the pleural membranes, and so expand outwards as well. This creates negative pressure within the lungs, and so air rushes in through the upper and lower airways.

What are chest wall problems? ›

Chest wall pain refers to pain inside of the chest. It may affect the muscles, bones, or soft tissue in the chest. In some cases, the pain might involve organs, such as the heart and lungs. Chest wall pain can cause different sensations, ranging from tightness to sharp, stabbing pains.

What are the three muscles in the thoracic wall? ›

The muscles that make up the thorax wall include the three intercostal muscles (external, internal, and innermost), the subcostalis, and the transversus thoracis. Eleven pairs of intercostal muscles are in each of the intercostal spaces, arranged from superficial to deep.

What is the tissue between ribs called? ›

About costochondritis

Costochondritis is the medical term for inflammation of the cartilage that joins your ribs to your breastbone (sternum). This area is known as the costochondral joint. Cartilage is tough but flexible connective tissue found throughout the body, including in the joints between bones.

What organs are protected by the thoracic cage? ›

[2] The thoracic cavity contains organs and tissues that function in the respiratory (lungs, bronchi, trachea, pleura), cardiovascular (heart, pericardium, great vessels, lymphatics), nervous (vagus nerve, sympathetic chain, phrenic nerve, recurrent laryngeal nerve), immune (thymus) and digestive (esophagus) systems.

What is the function of the thorax? ›

It provides a base for the muscle attachment of the upper extremities, the head and neck, the vertebral column, and the pelvis. The thorax also provides protection for the heart, lungs, and viscera.

What bones are connected to the thorax? ›

The bones of the thorax are the thoracic vertebrae, the twelve pairs of ribs, and the sternum. Connecting the upper ten pairs of ribs to the sternum are the costal cartilages.

Is the thorax in the front or back? ›

In the human body, the region of the thorax between the neck and diaphragm in the front of the body is called the chest. The corresponding area in an animal can also be referred to as the chest.

Is the heart inside the thorax? ›

Overview. The heart and lungs are located in the thorax, or chest cavity.

What is another word for thorax? ›

synonyms for thorax

On this page you'll find 35 synonyms, antonyms, and words related to thorax, such as: breast, heart, rib cage, bosom, bust, and peritoneum.

What cancers start in the chest? ›

Chest cancers – also known as thoracic cancers – include the many types of lung cancer, esophageal cancer, and cancers of the mediastinum (the space between the lungs), pleura (the membrane that lines the chest cavity and surrounds the lungs), airway, thymus gland, and heart.

What are the symptoms of a thoracic tumor? ›

Symptoms
 • A new cough that does not go away or gets worse with time.
 • Changes in a chronic cough or “smoker's cough”
 • Chest pain that worsens with laughing, deep breathing, or coughing.
 • Coughing up blood or bloody or rust-colored mucus.
 • Fatigue.
 • Heartburn, indigestion, or vomiting.
 • Hoarseness.
 • Shortness of breath or wheezing.

Would a chest xray show a tumor? ›

Chest X-ray

Most lung tumours appear on X-rays as a white-grey mass. However, chest X-rays cannot give a definitive diagnosis because they often cannot distinguish between cancer and other conditions, such as a lung abscess (a collection of pus that forms in the lungs).

Is thorax the same as throat? ›

The thorax is the part of the body between the neck and the abdomen. Compromise of the organs and passageways in the throat and thorax is life threatening. Prompt care can save an athlete's life. The throat contains the carotid arteries, jugular veins, larynx, trachea, and esophagus.

What does the name thorax mean? ›

It's the same word, thorax, in both Latin and Greek, meaning "breastplate or chest." Definitions of thorax. the middle region of the body of an arthropod between the head and the abdomen.

What happens if the thorax is damaged? ›

Thoracic injuries can lead to fatal bleeding, and air or blood in the pleural space or pericardium can rapidly lead to cardiovascular collapse. The perforation of the chest is often an isolated injury, but significant blunt trauma may be associated with multiple injuries.

Which side of the thorax is the heart on? ›

Your heart is located between your lungs in the middle of your chest, behind and slightly to the left of your breastbone (sternum).

What is thorax or chest CT? ›

A chest CT (computed tomography) scan is an imaging method that uses x-rays to create cross-sectional pictures of the chest and upper abdomen. This is a CT scan of the upper chest showing a mass in the right lung (seen on the left side of the picture).

Is thoracic surgery the same as lung surgery? ›

Any operation in your chest (thorax) is thoracic surgery. While your heart is the best-known organ in your chest, thoracic surgery includes lung surgery and much more. It also includes surgery of your: Esophagus (food pipe).

Is lung surgery thoracic surgery? ›

Thoracic surgery refers to operations on organs in the chest, including the heart, lungs and esophagus. Examples of thoracic surgery include coronary artery bypass surgery, heart transplant, lung transplant and removal of parts of the lung affected by cancer.

What happens to the thorax when you breathe? ›

When you breathe in, or inhale, your diaphragm contracts and moves downward. This increases the space in your chest cavity, and your lungs expand into it. The muscles between your ribs also help enlarge the chest cavity. They contract to pull your rib cage both upward and outward when you inhale.

Are the lungs in the thorax? ›

Your lungs are located in your chest (your thorax). Your thoracic cavity is the name of the space that contains your lungs and other organs. Your lungs rest on a muscle called your diaphragm.

What is the area between the lungs and the thorax? ›

The mediastinum is the partition between the lungs and includes the mediastinal pleura. It is commonly applied to the internal between the two pleural sacs, the sternum and the thoracic vertebral column extending to the diaphragm.

Is the thorax the rib cage? ›

The thoracic cage (rib cage) forms the thorax (chest) portion of the body. It consists of the 12 pairs of ribs with their costal cartilages and the sternum ([link]). The ribs are anchored posteriorly to the 12 thoracic vertebrae (T1–T12). The thoracic cage protects the heart and lungs.

How do you heal a chest wall? ›

How can you care for yourself at home?
 1. Rest and protect the injured or sore area. ...
 2. Put ice or a cold pack on the area for 10 to 20 minutes at a time. ...
 3. After 2 or 3 days, if your swelling is gone, apply a heating pad set on low or a warm cloth to your chest. ...
 4. Do not wrap or tape your ribs for support.

Can vitamin D deficiency cause chest pain? ›

Vitamin D deficiency is known to cause hypertrophic costochondral junctions in children ("rachitic rosaries") and sternal pain with adults diagnosed with osteomalacia. We propose that vitamin D deficiency may be related to the chest pain associated with costochondritis.

Is chest wall pain life threatening? ›

The inflammation may have been brought on by a blow to the chest, lifting heavy objects, intense exercise, or an illness that made you cough and sneeze a lot. It often occurs during times of emotional stress. It can be painful, but it's not dangerous.

What muscles are affected by thoracic injuries? ›

Injuries usually affect the abdominal and lower back muscles and the legs, typically resulting in paraplegia. Arm and hand function is usually normal.

What body part is thoracic strain? ›

The thoracic spine is the middle part of the back between the neck and the lower back. A thoracic spine strain is due to stretching and tearing of the muscle fibers that support the spine. This may happen because of severe coughing or heavy lifting.

How long does a pulled muscle in the chest wall take to heal? ›

Mild strains usually heal within a few weeks , but severe strains can take 2 to 3 months or longer to resolve.

What is the hard lump between my ribs? ›

The Most Common Cause of a Lump Between the Rib Cage Above the Stomach. The most common underlying problem that can cause an abdominal mass to appear is a hernia. A hernia occurs when part of an organ, or fatty tissue, squeezes into an area where it has no business being in.

What is the painful tissue around the ribs? ›

Costochondritis is inflammation where your ribs join the bone in the middle of your chest (breastbone). It can cause sharp chest pain, especially when moving or breathing. It usually gets better on its own over time.

What are the 12 thoracic? ›

Your thoracic spine consists of 12 vertebrae, labeled T1 through T12. Vertebrae are the 33 individual, interlocking bones that form your spinal column. These bones help protect your spinal cord from injury while allowing you to twist and turn.

What are the layers of the thoracic cavity? ›

[5] From superficial to deep, these are the external intercostal, internal intercostal, innermost intercostal, subcostalis (posteriorly), and transversus thoracis (anteriorly). These muscles change the volume of the thoracic cavity for respiration to occur.

What are the muscle layers of the thoracic spine? ›

Thoracic vertebrae provide attachment points for numerous muscles: erector spinae, interspinales, intertransversarii, latissimus dorsi, multifidus, rhomboid major, rhomboid minor, rotatores, semispinalis, serratus posterior superior/inferior, splenius capitis, splenius cervicis, and trapezius.

What are the major parts of thoracic cage? ›

The thoracic cage surrounds and protects the heart and lungs in the thoracic cavity. It consists of the ribs, the sternum, and the thoracic vertebrae, to which the ribs articulate.

What happens if T12 is damaged? ›

Thoracic spinal cord injury T1-T12

Thoracic injuries can cause paralysis or weakness of the legs (paraplegia) along with loss of physical sensation, bowel, bladder, and sexual dysfunction. In most cases, arms and hands are not affected.

What are symptoms of thoracic spine problems? ›

Common Symptoms of Thoracic Spinal Pain
 • Persistent Mid-Back Pain. ...
 • Sudden Sharp Mid-Back Pain. ...
 • Stiffness in the Mid-Back Area. ...
 • Radiating Back Pain. ...
 • Numbness, Tingling, and/or Weakness.
Jul 21, 2021

What organs does a thoracic MRI show? ›

What Organs Does a Thoracic MRI Show? A thoracic MRI is not intended to show any nearby organs. Instead, the scan is used to create images of the vertebrae, spinal cord and paraspinal tissues, and these are the areas that would usually be covered in your thoracic MRI report.

What organ is behind the sternum? ›

Heart: An hollow organ located in between the lungs just behind the breastbone. It supplies blood to all parts of the body.

Which organ is not found in the thoracic cavity? ›

This is why lungs are not part of the mediastinum structure present in the thoracic cavity because they help in the formation of the mediastinum themselves.

Why is thoracic back pain a red flag? ›

Thoracic back pain is more likely than neck or low back pain to be caused by serious underlying pathology. However, many patients with thoracic back pain have a benign, mechanical cause. Red flags for possible serious spinal pathology include: Recent violent trauma (such as a vehicle accident or fall from a height).

What causes pain in the thoracic vertebrae? ›

The most common cause of thoracic back pain is inflammation of the muscles or soft tissues of the thoracic spine. This inflammation can occur for a number of reasons: A sudden sprain or strain (as in car accidents or sports injuries). Sitting or standing in a slouched position over time.

What causes pain in the thoracic spine? ›

Pathologic processes that can cause thoracic spine pain include degenerative disc disease, congenital connective tissue or skeletal disorders, traumatic and spontaneous vertebral fractures, vascular malformations, infections, spinal or meningeal tumors and metastases.

What major organs is the thoracic cage responsible for protecting? ›

The structures of the thoracic wall protect the heart, lungs, and great vessels as well as some abdominal organs.

What are the 4 bones of thoracic cage? ›

The thoracic cage is formed by the (a) sternum and (b) 12 pairs of ribs with their costal cartilages. The ribs are anchored posteriorly to the 12 thoracic vertebrae. The sternum consists of the manubrium, body, and xiphoid process. The ribs are classified as true ribs (1–7) and false ribs (8–12).

What are the 2 bone types of the thoracic cage? ›

The thoracic cage bones are the: Ribs: Thin and curved bones that attach to the spine in pairs. Thoracic vertebrae: The 12 vertebrae to which ribs attach.

Videos

1. Anatomy Thorax Overview - Ribs, Sternal angle, Pleura and Pneumothorax
(Armando Hasudungan)
2. Overview of Thorax (1) - Thoracic Wall - Dr. Ahmed Farid
(Dr. Ahmed Farid)
3. Thoracic and Abdominal wall
(The Noted Anatomist)
4. Anatomy of the Mediastinum
(More Than Skin Deep)
5. Thorax organs - plastic anatomy
(Sam Webster)
6. Thoracic Wall Anatomy 3D | Muscle Of Thoracic Wall Anatomy | Intercostal Muscles Anatomy
(Johari MBBS)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 10/16/2023

Views: 5613

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.