Hur man förbättrar läsförståelsen för ett högre GMAT-resultat | Leland (2023)

Om du planerar att ta GMAT vet du att läsförståelse spelar en avgörande roll för din totala poäng. I den här artikeln kommer vi att undersöka varför läsförståelse är så viktigt, och ger dig några testade strategier som hjälper dig att förbättra din förståelse, så att du kan få högre poäng på GMAT.

Varför är läsförståelse viktigt för GMAT?

Läsförståelse är en viktig komponent i GMAT, eftersom den testar din förmåga att förstå, analysera och tolka skrivna stycken på en begränsad tid. Avsnittet för GMAT läsförståelse kräver att du läser och utvärderar komplexa texter och svarar på frågor om huvudidén, tonen, syftet och strukturen i passagerna. Din förmåga att förstå och behålla information från dessa passager spelar en avgörande roll för din framgång på GMAT.

Dessutom är läsförståelse inte bara viktiga för GMAT, utan också för dina framtida akademiska och professionella ansträngningar. På högskola och forskarskola kommer du att behöva läsa och förstå stora volymer av komplexa texter, och på arbetsplatsen kommer du att behöva analysera och tolka olika typer av skriftlig kommunikation, såsom rapporter, e-postmeddelanden och PM. Att utveckla starka läsförståelsefärdigheter genom GMAT-förberedelser kan därför gynna dig i många aspekter av ditt liv.

Strategier för effektiv läsförståelse

Effektiva läsförståelsestrategier kan hjälpa dig att närma dig texter på ett sätt som maximerar din förståelse. Det finns ingen enkel metod för läsförståelse, men här är några strategier som du kan använda:

(Video) Most Effective Reading Strategies for #GMAT Reading Comprehension | #GMATVerbal

En annan effektiv strategi för att förbättra läsförståelsen är att skapa kopplingar mellan texten och dina egna erfarenheter eller kunskaper. Detta kan hjälpa dig att bättre förstå och komma ihåg informationen som presenteras i texten. Att ta pauser under långa läspass kan dessutom hjälpa till att förebygga trötthet och förbättra fokus. Prova att ta en kort promenad eller göra en snabb sträcka för att fräscha upp ditt sinne och din kropp innan du återvänder till texten.

Förstå strukturen för GMAT läsförståelsefrågor

GMAT läsförståelsefrågor har ett konsekvent format. I allmänhet är de utformade för att testa din förståelse av en passages huvudidé, syfte, ton, organisation och viktiga detaljer. Frågorna kan vara enkla, eller så kan de kräva slutledning och analys av det tillhandahållna innehållet.

Det är viktigt att notera att GMAT-läsförståelsefrågor inte bara handlar om att testa din förmåga att förstå passagen. De är också utformade för att utvärdera dina färdigheter i kritiskt tänkande. Du förväntas dra slutsatser, dra slutsatser och analysera informationen som presenteras i avsnittet.

Dessutom kan GMAT-läsförståelsefrågor innehålla flera passager, var och en med sin egen uppsättning frågor. Dessa passager kan vara relaterade till varandra, eller de kan vara helt orelaterade. Det är viktigt att läsa varje avsnitt noggrant och förstå hur det relaterar till de frågor som ställs.

(Video) How to Hit 100% Accuracy on #GMAT Reading Comprehension | TTP GMAT RC MasterClass

Tips för att skumma och skanna texter på GMAT

Scanning är en oumbärlig läsförmåga som kan optimera din tid och hjälpa dig att hitta svaren på frågorna på ett effektivt sätt. Ett tillvägagångssätt för skanning är att leta efter mönster genom att söka efter retorisk struktur och fraser som hjälper till att lokalisera relevant information. Skimming är å andra sidan användbart för att snabbt förhandsgranska texten och kan hjälpa dig att få en helhetsbild av innehållet.

Det är viktigt att notera att även om skumning och skanning kan vara användbara tekniker, bör de inte uteslutande förlitas på. Det är fortfarande viktigt att läsa texten noggrant och noggrant för att säkerställa en fullständig förståelse av materialet. Dessutom kan öva dessa färdigheter regelbundet förbättra din hastighet och precision, vilket gör dem till värdefulla verktyg för framgång på GMAT och därefter.

Hur man identifierar viktig information i GMAT-läspassager

Det är viktigt att särskilja huvudpunkter och stödjande detaljer när du läser för att förstå GMAT. Nyckelidéer identifieras vanligtvis i det inledande stycket, avhandlingens uttalande, slutsatsen och ämnesuttalandena i stycken. Stöddetaljer som exempel, statistik och definitioner hjälper till att ge sammanhang och stärka författarens påståenden.

En annan viktig aspekt att tänka på när man identifierar viktig information i GMAT-läsställen är att vara uppmärksam på övergångsord och fraser. Dessa ord och fraser hjälper till att koppla ihop idéer och visa sambandet mellan olika delar av stycket. Exempel på övergångsord och -fraser inkluderar "dock", "i kontrast", "liknande" och "därför".

(Video) GMAT Tuesday: How to Improve Reading Comprehension

Dessutom är det viktigt att identifiera tonen och syftet med passagen. Att förstå författarens ton och syfte kan hjälpa dig att identifiera huvudpunkterna och stödjande detaljer. Till exempel, om författarens ton är kritisk, kan de lyfta fram brister eller svagheter i ett argument. Om syftet med avsnittet är att övertyga, kan författaren använda ett starkt språk och tillhandahålla övertygande bevis för att stödja sina påståenden.

Öva aktiva lästekniker för att förbättra förståelsen

För att utveckla aktiv läsförmåga behöver du engagera dig aktivt i texten. Försök att skriva sammanfattningar av stycken eller göra anteckningar om viktiga punkter som kommer att vara värdefulla när du svarar på testfrågorna. Använd markering och understrykning för att betona relevanta punkter i texten.

En annan effektiv aktiv lästeknik är att ställa frågor medan du läser. Detta hjälper dig att vara fokuserad och aktivt engagerad i texten. Du kan ställa dig själv frågor som "Vad är huvudtanken med det här stycket?" eller "Hur relaterar denna information till det jag redan vet?" Försök dessutom att skapa kopplingar mellan texten och dina egna erfarenheter eller kunskaper. Detta kommer att hjälpa dig att komma ihåg informationen bättre och göra den mer meningsfull för dig.

Vanliga fällor att undvika i GMAT-läsförståelsefrågor

GMAT är designat för att testa din förmåga att förstå viktiga begrepp och analysera information. För att åstadkomma detta använder den ibland fällor som kan dra dig bort från huvudidén med passagen. Exempel på fällor inkluderar användningen av övertygande språk, irrelevant information och teknisk jargong. Att identifiera dessa fällor under övningssessionerna kan hjälpa dig att undvika dem på testdagen.

En annan vanlig fälla att undvika i GMAT läsförståelsefrågor är användningen av extremt språk. Ibland kan stycket använda ord som "alltid" eller "aldrig" för att göra en poäng. Dessa ord är dock sällan korrekta och kan leda till att du väljer ett svar som är för extremt. Det är viktigt att läsa avsnittet noggrant och leta efter bevis som stödjer författarens påståenden, snarare än att förlita sig på extremt språk.

Använda kontextledtrådar för att bestämma innebörden på GMAT

GMAT-passager kan vara täta och ordförrådet kan vara omfattande. Kontextledtrådar är ord, fraser eller meningar som ger ledtrådar för betydelsen av ord som kanske inte är bekanta för dig eller för formspråket för ord som verkar vara bekanta, men som används på ett okonventionellt sätt. Kontextledtrådar kan användas för att begränsa innebörden av nya ord eller för att sluta sig till betydelsen av okända idiom.

En typ av kontextledtråd är en synonymledtråd, där ett ord med liknande betydelse används i samma mening eller stycke. Till exempel, om ordet "avsky" används i en mening och du inte är bekant med det, kan du leta efter en synonym ledtråd som "hata" eller "avsky" för att hjälpa dig förstå innebörden.

En annan typ av kontextledtråd är en antonymledtråd, där ett ord med motsatt betydelse används i samma mening eller stycke. Till exempel, om ordet "tvetydig" används i en mening och du inte är säker på vad det betyder, kan du leta efter en antonym ledtråd som "tydlig" eller "definitiv" för att hjälpa dig att härleda betydelsen.

Skapa en studieplan för att förbättra GMAT-läsförståelsen

Att förbättra din GMAT-läsförståelse kräver övning och fokus. Även om det är omöjligt att läsa alla typer av dokument där ute, är det möjligt att bli bekant med formatet för att läsa frågor på testet. Skapa ett studieschema som anger tid för att öva med läsförståelsefrågor, inklusive ditt studiematerial och simulerade GMAT-prov. Detta tillvägagångssätt hjälper dig att bekanta dig med de typer av frågor som ställs i läsförståelsedelen av GMAT.

Sammanfattningsvis kan du använda flera strategier för att förbättra din GMAT-läsförståelse. Dessa inkluderar aktiv läsning, skumning och skanning, identifiering av nyckelinformation och övning för att undvika vanliga fällor och utveckla ledtrådar i sammanhanget. Genom att använda dessa strategier, tillsammans med att utveckla en rutinstudieplan, kommer du att vara på god väg att förbättra din läsförståelse för GMAT, och du kan närma dig provet med tillförsikt.

En annan viktig strategi för att förbättra din GMAT-läsförståelse är att läsa brett och regelbundet. Detta kommer att hjälpa dig att utveckla din läshastighet och förståelse, samt din förmåga att förstå komplexa texter. Du kan börja med att läsa artiklar och böcker om en mängd olika ämnen, inklusive företag, vetenskap och samhällsvetenskap. Dessutom kan du öva på att läsa akademiska tidskrifter och forskningsartiklar, vilket hjälper dig att bli bekant med de typer av texter du kommer att stöta på på GMAT. Genom att införliva regelbunden läsning i din studieplan kommer du att kunna förbättra din läsförståelse och prestera bättre på GMAT.

FAQs

Hur pluggar man till GMAT? ›

Om du har dålig koll på den engelska grammatiken är det absolut värt att investera i en engelsk grammatikbok för att studera de grundläggande bitarna. Se till att ha bra koll på grammatiken innan du tar provet! Leta upp förberedelseböcker som är direkt utformade efter GMAT-provet. De är fulla av värdefulla tips!

Hur mycket kostar ett GMAT test? ›

För sökande till mastersprogrammen vid Handels finns ett informellt krav på det internationella ekonomi- och språktestet GMAT (Graduate Management Admission Test) som kostar 250 dollar, vilket är nästan 1 600 svenska kronor.

När ska man göra GMAT? ›

Ansökningsperiod: 15 mars - 17 April 2023

Sista datum att skriva och skicka GMAT och GRE testresultat är 17 april 2023. För både GMAT och GRE General Test har du möjligheten att skicka testresultaten till flertalet universitet över hela världen.

Hur pluggar man till? ›

Hermods studieteknik tips
  1. Bestäm tid och plats. När du studerar ligger mycket ansvar på dig själv gällande hur tiden ska prioriteras. ...
  2. Sätt upp delmål. ...
  3. Stäng av dig från omvärlden. ...
  4. Var nöjd med "good enough" ...
  5. Ta pauser. ...
  6. Läs högt.

Hur anmäler man sig till GMAT? ›

Anmälan till GMAT är tillgänglig via följande alternativ: Online: Kandidaterna måste registrera sig och uppge fullständig information på sidan mba.com. Telefon (avgiftsfritt inom USA och Kanada): 1-800-717-GMAT (4628), Centraltid: 07:00 till 19:00.

Hur funkar GMAT? ›

GMAT och GRE är standardiserade internationella test som används för att mäta sökandes akademiska nivå. Testen används i ansökningsskedet för magister- och doktorandstudier. De mäter sökandes verbala, kvantitativa och analytiska skrivförmåga.

Hur fungerar GMAT? ›

Testet är tänkt till att mäta färdigheter och förmågor som utvecklas över tiden. Det testar inte din kunskap inom specifika ämnesområden utan mäter dina språkliga, matematiska och analytiska kunskaper. Testet består av tre delar - kvantitativa resonemang, verbala resonemang och analytiskt skrivande.

Vilken tid på dygnet är det bäst att plugga? ›

Studieteknik 1: Plugga strax innan läggdags

Under sömnperioden bearbetar och förstärker din hjärna ny information. Genom att plugga några minuter som det sista du gör innan läggdags, är chanserna goda att din hjärna fokuserar på att bearbeta just det du vill lära dig.

Varför kommer jag inte ihåg vad jag läser? ›

Att tillfälligt få sämre minne kan till exempel bero på att du har sovit dåligt, haft mycket att göra eller är stressad. Besvären kan gå över om du tar det lugnt och sover ordentligt. Men om du vid flera tillfällen har haft svårare att komma ihåg saker än tidigare ska du söka vård.

Vad ska man göra dagen innan ett prov? ›

Du kan till exempel repetera med eller förhöra en kompis på Skype eller be en i familjen att göra ett övningsprov åt dig – på det här sättet får du reda på vad du kan och vad du behöver plugga mer på! I vissa ämnen som t. ex. historia och religion kan du göra ett eget prov efter att ha pluggat.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 11/07/2023

Views: 5397

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.