Hur man löser problemlösningsfrågor i GMAT kvantitativa avsnitt | Leland (2023)

Om du planerar att ta GMAT, är du troligen medveten om svårigheten som kommer med den kvantitativa sektionen. Det här avsnittet bedömer dina matematiska färdigheter och din förmåga att tillämpa dem på verkliga affärsscenarier. En av frågetyperna som testtagare stöter på i GMAT Quantitative Section är problemlösningsfrågan. I den här artikeln kommer vi att diskutera sätt att lösa problemlösningsfrågor i avsnittet GMAT Kvantitativ.

Förstå strukturen av GMAT kvantitativa avsnitt

Innan vi dyker in i att lösa problemlösningsfrågor, låt oss få en snabb överblick över strukturen för GMAT Quantitative-sektionen. Du har 62 minuter på dig att svara på 31 flervalsfrågor. Frågorna är indelade i två kategorier: Problemlösning och Datatillräcklighet. Problemlösningsfrågorna presenterar ett verkligt scenario och ber dig att lösa ett problem med dina matematiska färdigheter.

Frågorna om datatillräcklighet, å andra sidan, presenterar ett scenario och ber dig att avgöra om den givna informationen är tillräcklig för att besvara frågan eller inte. Dessa frågor är utformade för att testa din förmåga att analysera och tolka data, snarare än att bara lösa problem. Det är viktigt att notera att båda typerna av frågor väger lika mycket i GMAT-kvantitativa avsnittet, så det är viktigt att förbereda sig för båda typerna av frågor lika.

Tips och tricks för att hantera GMAT-kvantitativa frågor

En av nycklarna till framgång i den kvantitativa delen av GMAT är att ha en gedigen förståelse för de matematiska begreppen som testas på provet. Detta inkluderar heltal, algebra, geometri, sannolikhet och statistik. Du kan hitta en omfattande lista över begrepp som testats i det här avsnittet i GMATs officiella guide. Dessutom är det viktigt att träna på att lösa frågor, så att du blir bekväm med att använda begreppen i en tidsinställd miljö.

Ett annat viktigt tips för att ta itu med GMAT Kvantitativa frågor är att läsa frågorna noggrant och identifiera vad som ställs. Många frågor är utformade för att testa din förmåga att tolka data och tillämpa matematiska begrepp på verkliga scenarier. Därför är det viktigt att förstå frågans sammanhang och identifiera relevant information innan du försöker lösa den.

(Video) GMAT Quantitative Sample Questions

Slutligen är det viktigt att hantera din tid effektivt under den kvantitativa delen av GMAT. Avsnittet består av 31 flervalsfrågor som du ska svara på på 62 minuter. Det betyder att du har i genomsnitt två minuter per fråga. Därför är det viktigt att ta fart på dig själv och inte lägga för mycket tid på en fråga. Om du är osäker på en fråga, gör en välgrundad gissning och gå vidare till nästa. Du kan alltid återkomma till det senare om du har tid.

Identifiera vanliga misstag i GMAT kvantitativa avsnitt

Ett vanligt misstag som testdeltagare gör är att överkomplicera frågorna med tanke på dåliga tidshanteringsförmåga. GMAT testar inte komplexa matematiska begrepp, utan den kontrollerar snarare om du kan tillämpa enkla matematiska färdigheter för att lösa affärsproblem. Ett annat misstag som GMAT-testtagare gör är att skynda sig igenom frågorna. Du bör undvika detta misstag genom att läsa frågan noggrant och förstå vad som ställs innan du skyndar dig att svara.

Ett annat vanligt misstag som GMAT-testtagare gör är att förlita sig för mycket på miniräknare. Medan miniräknare är tillåtna på GMAT, bör de endast användas för grundläggande beräkningar. Att förlita sig för mycket på miniräknare kan sakta ner dig och leda till fel. Det är viktigt att träna mentala matematiska färdigheter för att förbättra din hastighet och precision.

Dessutom gör vissa testtagare misstaget att inte granska sitt arbete. Det är viktigt att dubbelkolla dina svar och se till att du inte har gjort några slarviga misstag. Detta kan göras genom att gå tillbaka genom frågorna och kontrollera dina beräkningar eller genom att koppla tillbaka ditt svar till det ursprungliga problemet för att säkerställa att det är korrekt.

Utveckla en strategi för att lösa problemlösningsfrågor i GMAT

Att utveckla en strategi för att lösa problemlösningsfrågor är avgörande för att prestera bra i GMAT Kvantitativ sektion. En bra strategi inkluderar att identifiera frågetypen, dela upp frågan i steg och använda elimineringsprocessen för att komma fram till rätt svar. Dessutom innebär ett effektivt tillvägagångssätt att först lösa de enklare frågorna och lägga mer tid på utmanande frågor.

(Video) Reason Your Way to Right Answers on Hard GMAT Math Questions

En annan viktig aspekt av att utveckla en strategi för att lösa problemlösningsfrågor i GMAT är att träna regelbundet. Att öva regelbundet hjälper till att identifiera de områden där du behöver förbättras och hjälper också till att bygga snabbhet och noggrannhet. Det rekommenderas att lösa en mängd olika frågor från olika källor för att få en bättre förståelse för frågetyperna och för att vara beredd på eventuella överraskningar på testdagen. Dessutom kan ta tidsinställda övningstester hjälpa till att simulera den faktiska testmiljön och att hantera tid effektivt under testet.

Vikten av tidshantering i GMAT kvantitativa avsnitt

Effektiv tidshantering i GMAT Kvantitativ sektion är nödvändig eftersom du har 62 minuter på dig att svara på 31 frågor. Se till att du avsätter mer tid till de utmanande frågorna och lämna de enkla till det sista. Om en fråga verkar för tidskrävande, hoppa över den och återkomma till den senare. Kom ihåg att ett fel svar kostar dig mer poäng än att lämna en fråga obesvarad.

En annan viktig aspekt av tidshantering i GMAT Kvantitativ sektion är att öva med tidsinställda låtsasprov. Detta hjälper dig att vänja dig vid tidspressen och utveckla en strategi för att ta itu med frågorna inom den givna tidsramen. Dessutom är det viktigt att hålla sig lugn och övertygad under tentamen och inte få panik om du känner att du har ont om tid. Detta kan leda till misstag och påverka din poäng negativt.

Tidshantering handlar dessutom inte bara om att svara på frågor snabbt utan också om att använda din tid effektivt. Se till att läsa frågorna noggrant och förstå vad som ställs innan du försöker lösa dem. Detta hjälper dig att undvika slarviga misstag och spara tid på lång sikt. Undvik också att lägga för mycket tid på en fråga och gå vidare till nästa om du är osäker på svaret.

Förbättra problemlösningsförmåga genom övningsprov

Det bästa sättet att öka dina problemlösningsförmåga i GMAT Kvantitativ sektion är genom övningsprov. Det finns flera GMAT-övningstester och förberedande material tillgängliga online som du kan använda för att simulera den faktiska testupplevelsen. Övningstest ger dig också en uppfattning om dina styrkor och svagheter, så att du kan arbeta med områden som behöver förbättras.

(Video) The Hardest (and Easiest) GMAT Math Practice Questions on the Exam

Använda onlineresurser för att Ace GMAT kvantitativa frågor

Onlineresurser är ett utmärkt sätt att komplettera din GMAT-förberedelse. Du kan hitta flera webbplatser, bloggar och forum som ger tips och tricks för att lösa GMAT kvantitativa frågor. Det finns också onlineräknare som kan hjälpa dig att påskynda dina beräkningar, så att du kan lösa problemen ännu snabbare.

Förbättra hastighet och noggrannhet vid lösning av GMAT-kvantitativa frågor

I GMAT Quantitative är det viktigt att hitta en balans mellan hastighet och noggrannhet. För att förbättra din hastighet, öva på att lösa frågor under tidsinställda förhållanden. För att öka noggrannheten, granska dina svar och leta efter konsekventa misstag. Dessutom bör du eliminera vanliga svarsval som noll, ett, negativa tal och decimaler eftersom de ofta är felaktiga.

Analysera och tolka data i GMAT kvantitativa avsnitt

Problemlösningsfrågor i den kvantitativa delen av GMAT kräver ofta att du analyserar och tolkar data. Det är viktigt att läsa frågan noggrant och förstå vad som ställs. Om det finns en graf eller ett diagram som åtföljer frågan, studera det och använd det för att komma fram till rätt svar.

Förstå de olika frågetyperna i GMAT kvantitativ

Det finns olika typer av frågor i GMAT Kvantitativ sektion, allt från aritmetik till statistik. Du bör bekanta dig med de olika typerna av frågor och lära dig det bästa sättet att lösa dem. På så sätt kommer du att veta vad du kan förvänta dig på testdagen och vara tillräckligt förberedd.

Effektiva tillvägagångssätt för att lösa utmanande GMAT-kvantitativa frågor

Ibland kommer du att stöta på utmanande frågor som kräver mer tid och ansträngning att lösa. I sådana fall kan det vara till hjälp att bryta ner problemet i mindre steg. Överväg också att använda elimineringsprocessen och leta efter mönster eller genvägar som kan påskynda dina beräkningar.

Vikten av självförtroende och lugn under provet

Slutligen är det viktigt att hålla sig lugn och självsäker under provet. Kom ihåg att GMAT testar din förmåga att tillämpa grundläggande matematiska färdigheter för att lösa affärsproblem. Lita på din förberedelse och ta dig tid att läsa och förstå frågorna innan du svarar. Om du stöter på utmanande frågor, ta ett djupt andetag och gå vidare till nästa fråga.

Granska grunderna: Viktiga matematiska koncept för GMAT kvantitativa sektionen

Det är viktigt att granska grunderna i matematiska begrepp som testats i GMAT Kvantitativ sektion. Dessa inkluderar heltal, algebra, geometri, sannolikhet och statistik. Att förstå de grundläggande begreppen och deras tillämpning i verkliga situationer kan hjälpa dig att lösa frågorna snabbare och med mer noggrannhet.

Tips för att övervinna ångest och stress under provet

Slutligen är testångest ett vanligt problem som många testtagare möter. För att övervinna ångest, se till att du får tillräckligt med sömn och vila innan testdagen. Ta djupa andetag för att lugna dina nerver och undvika att stressa igenom frågorna. Kom ihåg att GMAT bara är en del av den övergripande utvärderingsprocessen. Bestäm ditt önskade resultat och gå till provet med ett positivt och självsäkert tänkesätt.

Sammanfattningsvis kräver att lösa problemlösningsfrågor i GMAT Kvantitativ sektion övning, strategi och tidshantering. Använd onlineresurser, öva tester och gå igenom grunderna för matematiska begrepp som testades på provet. Med rätt förberedelser, tänkesätt och självförtroende kan du nå GMAT Quantitative-sektionen och uppnå önskat resultat.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 08/22/2023

Views: 5455

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.