Klassprofil - MBA - Harvard Business School (2023)

En verkligt mångsidig studentkår - i bakgrund, nationalitet, intressen och ambitioner - är grunden för HBS-upplevelsen.

Faktum är att dessa skillnader är avgörande för HBS-inlärningsmodellen, som frodas på de många perspektiv och livserfarenheter som våra studenter ger till sina klasser från hela världen. Från akademiska uppdrag till tillfälliga samtal, de unika egenskaperna i individuella liv berikar utbildningen för helagemenskap.

Vår klassprofil ändras varje år beroende på vem som väljer att ansöka och anmäla sig till HBS. Vi hoppas att du kommer att överväga att söka till HBS på din resa för att göra skillnad i världen.

Vi följerGME Admissions Reporting Standardsutvecklat och röstat fram av GMACs medlemsskolor i juli 2020.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 11/15/2023

Views: 6040

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.