Kotor 2 erfarenhetsvinster (Vad är maxnivå), sida 1 - Forum (2023)

Kotor 2 erfarenhetsvinster (Vad är maxnivå), sida 1 - Forum (1)

M4xw0lf

Ny användare

Kotor 2 erfarenhetsvinster (Vad är maxnivå), sida 1 - Forum (2) M4xw0lf Tyvärr, data för en given användare är för närvarande inte tillgänglig. Vänligen försök igen senare. Visa profil Visa önskelista Starta konversation Bjud in till vänner Bjud in till vänner Acceptera inbjudan Acceptera inbjudan Väntande inbjudan... Användare sedan {{ user.formattedDateUserJoined }} Vänner sedan {{ user.formattedDateUserFriended }} Avblockera chatten Användare blockerad Denna användares önskelista är inte offentlig. Du kan inte chatta med den här användaren på grund av deras eller dina sekretessinställningar. Du kan inte chatta med den här användaren eftersom du har blockerat honom. Du kan inte bjuda in den här användaren eftersom du har blockerat honom.

Registrerad: september 2011

Från Tyskland

Upplagt 20 januari 2015

Kotor 2 erfarenhetsvinster (Vad är maxnivå), sida 1 - Forum (3)

deathknight1728:Jag vill se vad som är det bästa sättet att få erfarenhet. Är det möjligt att bara använda Kreia och huvudkaraktären och med 10% exp från Kreia och 2 partimedlemmar istället för att få mer erfarenhet av 3?

Jag vill också veta vad maxnivån är?

Iirc, det finns ingen maxnivå - men mängden exp i spelet är givetvis begränsad. Jag tror att jag alltid hamnade mellan nivå 30 och 40, något sånt. (Vilket ÄR övermäktigt, som silviucc redan sagt. Men så kul! :) )

Inlägg redigerat 20 januari 2015 avM4xw0lf

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 12/14/2023

Views: 6042

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.