kunskap - tysk-engelsk översättning | PONS (2023)

Ny upplaga av GIZ-tidningen " akzente " publicerad

Den här gången fokuserar frågan på fyra demografiska megatrender ochinsikteroch rekommendationer som härrör från detta för en hållbar utveckling av världens befolkning.

21 nya europeiska energichefer i Uruguay

www.giz.de

Nytt nummer av GIZ-tidningen akzente

Detta nummer fokuserar på fyra demografiska megatrender och motsvarandeinsikteroch politiska rekommendationer för hållbar utveckling av världens befolkning.

21 nya europeiska energichefer i Uruguay

www.giz.de

En studie som genomfördes av projektet för att bedöma det ekonomiska värdet av Cat Tien National Parks ekosystemtjänster var mycket insiktsfull för de relevanta partnerna.

Studien har betydelse för branschenfyndlevereras på banbrytande området för ekosystembedömning i Vietnam.

Efter att projektet avslutats i slutet av 2013 lanserades ett nytt, mer omfattande tysk-vietnamesiskt samarbetsprogram.

www.giz.de

En studie av projektet för att bedöma det ekonomiska värdet av ekosystemtjänsterna i Cat Tien National Park gav viktig information till de relevanta partnerna.

Studien har försett branschen med viktigainsikterför det banbrytande området för ekosystemvärdering i Vietnam.

Efter avslutandet av detta projekt i slutet av 2013 har ett nytt och mer omfattande samarbetsprogram upprättats mellan Vietnam och Tyskland.

www.giz.de

Priset delas ut till unga forskare som redan har uppnått speciella vetenskapliga landvinningar men som ännu inte innehar en stol.

"I sitt arbete letar Alexander Szameit efter möjligheter att skapa nya med hjälp av ljusfyndfrån naturvetenskapernas gränser", erkänner Prof. Dr. Andreas Tünnermann från universitetet i Jena Szameits arbete och hänvisar till exempel till simulering av processer inuti stjärnor i laboratorieskala.

www.physik.uni-jena.de

Priset kommer att delas ut till unga forskare, som levererat enastående vetenskapliga prestationer, men som fortfarande inte innehar en stol.

"I sina verk letar Alexander Szameit efter sätt att använda ljus för att vinna nyttinsikterfrån naturvetenskapernas trösklar," Prof. Dr. Andreas Tünnermann från Jena University hyllar Szameits arbete och hänvisar till exempel till simulering av processer i stjärnornas inre i laboratorieskala.

www.physik.uni-jena.de

09.06.2009

Mjukvaran implementeras förstfyndom datakvalitetsaspekter samlades in

Viktig notering:

www.foodcase.ethz.ch

09.06.2009

Mjukvaruimplementering pågår, förstinsikterom aspekter av datakvalitet samlades in

Viktig notering:

www.foodcase.ethz.ch

Oberoende utvärderingar genomförs på GIZ som undersökningar av portföljen av utvecklingsåtgärder och företagsstrategifrågor.

De är viktiga för företagets ansvarsskyldighet, liksom de övergripandefynd, som GIZ och dess partners lär sig.

Utanför företagets eget M&E-system tillhandahålls bevis på effektivitet även genom externa utvärderingar på uppdrag av kunder eller partners till GIZ.

www.giz.de

Oberoende utvärderingar på GIZ görs på portföljen av utvecklingsåtgärder, men också på företagsstrategifrågor.

Oberoende utvärderingar är viktiga för företagets ansvarighet, och de levererar bredareinsiktersom GIZ och dess partners kan lära sig av.

Utanför GIZ:s eget M&E-system underbyggs resultaten även av externa utvärderingar, som beställs av GIZ:s beställare, kunder eller partners.

www.giz.de

(Video) PONS Verlag in Stuttgart

Ett annat fokus i projektet är att sänka marknadsinträdesbarriärer för investerare genom att tillhandahålla saknad information, såsom allmänt tillgängliga mätdata av solstrålning i olika konsumtionsregioner samt information om regelverksvillkor och projektutvecklingsprocesser.

De som vunnits som en del av projektaktiviteternafyndflöda kontinuerligt in i det chilenska energiministeriets policyråd för utveckling av lämpliga ramvillkor och intensifieras genom faktaresor och utbyte av erfarenheter med tyska institutioner.

Hittills uppnådda resultat Projektet främjade regionalt kunskapsutbyte.

www.giz.de

Ett annat av projektets huvudmål kommer att vara att minska hindren för marknadstillträde för investerare genom att tillhandahålla ytterligare information i form av allmänt tillgänglig data om insolation i olika konsumentregioner, ett regelverk och projektutvecklingsprocesser.

Deinsiktersom erhållits inom ramen för projektaktiviteter kommer kontinuerligt att inkluderas i de politiska råd som ges till det chilenska energiministeriet för att användas för att utveckla en lämplig uppsättning allmänna villkor och kommer dessutom att intensifieras med hjälp av faktaresor och utbyte information och erfarenhet av tyska institutioner.

Hittills uppnådda resultat Projektet har främjat regionalt kunskapsutbyte.

www.giz.de

Som en del av ett forskningsprojekt undersöks de ideologiska förändringarna i den islamiska rörelsen i Gaza under Hamas-regeringen.

Många intervjuer med nyckelpersoner inom den islamiska rörelsen och dess miljö i Gaza ledde till viktiga intervjuerinsiktermed sikte på ansvarsfulla och konfliktkänsliga affärer från det internationella samfundet med Hamas-regeringen och främjandet av den inre-palestinska dialogen.

"Läsare för livet" är det andra Tida-projektet som stöds av GIZ:s ZFD.

www.giz.de

s Civil Peace Service (ZFD) har arbetat med Tida sedan 2009 i ett projekt som undersöker de ideologiska förändringarna i den islamiska rörelsen i Gaza under Hamas-regeringen.

Många intervjuer med nyckelpersoner inom den islamiska rörelsen och dess miljö i Gaza ledde till banbrytandeinsikterför ett ansvarsfullt och konfliktkänsligt förhållningssätt från det internationella samfundets sida till kontakter med Hamas-regeringen och främjande av intern palestinsk dialog.

"Läsare för livet" är det andra Tida-projektet som GIZ:s ZFD har stöttat.

www.giz.de

Som ungdomar behöver vi få en bättre förståelse för hur vi tar ansvar för oss själva, vår familj, vårt samhälle och det timorianska samhället.

Förutom praktiska verktyg och applikationer som vi fick lära oss var detta det bästaFörståelsesom jag kunde ta med mig från träningen."

Följande exempel, representativt för många icke-statliga åtgärder som stöds av fredsfonden, visar hur unga timoresiska människor blir aktiva för att främja fred:

www.giz.de

Som unga människor behöver vi få en bättre förståelse för hur vi kan ta ansvar inte bara för oss själva utan också för våra familjer, våra samhällen och för samhället i Timor.

Detta var kanske det viktigasteinsiktsom jag tog bort från träningssessionerna, tillsammans med de praktiska instrument och tillämpningar som vi fick lära oss.”

Effektiviteten av icke-statliga åtgärder som stöds av fredsfonden när det gäller att uppmuntra unga människor att aktivt främja fred illustreras av följande typiska exempel:

www.giz.de

(Video) Hur översätter man en text från engelska till en fungerande svenska?

Fokus ligger på företag som strävar efter tydliga mål för tillväxt och internationalisering.

Syftet med denna regionala studie var, för de befintliga nystartade ekosystemen i Wien och Bratislava (med särskilt fokus på respektive stöd- och serviceinfrastruktur),fyndför utveckling av särskilda stödåtgärder för att främja samarbete mellan nystartade företag och tillväxtorienterade företag i Wien och Bratislava.

Intervju med Ľudovít Šrenkel och Rudolf Dömötör

www.researchstudio.at

Fokus ligger på företag som strävar efter tydliga mål för tillväxt och internationalisering.

Syftet med denna regionala studie var att analysera de befintliga nystartade ekosystemen i Wien och Bratislava (med särskilt fokus på respektive stöd- och tjänsteinfrastruktur) för att tillhandahållainsikterför utveckling av särskilda stödåtgärder för att främja samarbete mellan nystartade företag och tillväxtorienterade företag i Wien och Bratislava.

Ľudovít Šrenkel och Rudolf Dömötör pratar om gränsöverskridande startupanalys

www.researchstudio.at

Utvärderingen av all data som samlats in under den tre minuter långa testfasen förväntas ta månader.

Men ZARM-forskarna hoppas på andra viktigafyndför tankdesign av framtida raketmotorer som körs på kryogena bränslen som flytande väte eller syre.

Redan i maj 2008 kunde en värdefull sex minuters experimentlängd under viktlöshet på MASER-11 användas för det första SOURCE-experimentet.

www.zarm.uni-bremen.de

Utvärderingen av hela data från den tre minuter långa testperioden förväntas ta flera månader.

ZARM-forskarna är positiva till att få ytterligare viktigainsikteravgörande för utformningen av framtida bränsleraketmotorer som drivs med kryogena drivmedel, såsom flytande väte eller syre.

I maj 2008 kunde sex värdefulla minuter under viktlöshet redan användas för det första SOURCE-experimentet på MASER-11-raketen.

www.zarm.uni-bremen.de

Detta ger nu en indikation på platsen för den tidigare kyrkogården, inklusive den för de föregående tidiga bronsåldersperioderna.

Av stor betydelse ärFörståelseatt i denna region av Anatolien kremerades de avlidna redan under det 3:e årtusendet.

En defensiv vallgrav avslöjades 400 m söder om slottsmuren i Troia VI (torg z29, A29, C29).

www.uni-tuebingen.de

Det finns således också nu en viss indikation på kyrkogårdarnas läge under tidigare äldre bronsåldersperioder.

Av större betydelse ärinsiktatt de döda kremerades i detta område av Anatolien redan under det 3:e millenniet.

400 m söder om citadellmuren i Troia VI exponerades ett försvarsdike (kvadrat z29, A29, C29).

www.uni-tuebingen.de

Frikopplad från föremålen söker färgen sin form, sa han en gång.

EttFörståelse, vilket ger outtömliga möjligheter."

www.cas.uni-muenchen.de

När färgen kopplas bort från föremål upptäcker färgen sin form, sa han en gång.

Det här är eninsiktvilket öppnar för outtömliga möjligheter”.

www.cas.uni-muenchen.de

Intraspecifika variationsmönster

DARWINS TEORI OM URVAL OCH DENFörståelseDet faktum att individerna av en art inte är bilden av en typ, utan representerar populationer, stimulerade många zoologer och botaniker att undersöka variationen inom en art och påverkan av miljöfaktorer på uttrycket av individuella egenskaper.

Den franske botanikern G. BONNIER (1853-1901) flyttade växter från dalar till höga berg och fann att 80 av 200 arter inte klarade av väderförhållandena på hög höjd.

www.biologie.uni-hamburg.de

Intraspecifika variationsmönster

DARWINs teori om urval plusinsikt, att individerna av en art inte är bilden av en bastyp, utan representerar populationen istället, stimulerade många zoologer och botaniker att studera variabiliteten inom en art, och vilken påverkan miljöfaktorer har på uttrycket av en given egenskap.

Den franske botanikern G. BONNIER (1853 – 1901) flyttade växter från dalar till höga berg och upptäckte att 80 av 200 arter inte kunde klara av klimatförhållandena på hög höjd.

www.biologie.uni-hamburg.de

(Video) 24.Satsförkortning

Kunskapsdiagram Bezirk

Men om du jämför denna data med den från USA, där Knowledge Graph lanserades 6 månader tidigare, får du detFörståelseatt Google kommer att fortsätta utöka andelen bilder i Tyskland i framtiden.

För i USA innehåller tre fjärdedelar (75 %) av Knowledge Graph-överläggen bilder.

www.seolytics.de

Endast kunskapsdiagram Text Las Vegas Strip

När tyska data jämförs med data från USA där kunskapsdiagrammet redan lanserades 6 månader tidigare kommer man tillinsiktatt Google kommer att vidareutveckla delen av bilder i framtiden.

I USA innehåller tre fjärdedelar (75 %) av intrycken i Knowledge Graph bilder.

www.seolytics.de

När Peter ser sin mamma gå i slutet av dagen utan att han har visat sig för henne, är han helt säker på att "han aldrig vill se henne igen i sitt liv".

Det som återstår efter att ha läst Julia Francks Die Mittagsfrau är det irriterandeFörståelseatt obegripliga beslut och skador i en människas liv kanske inte är berättigade eller ens förstådda, men i alla fall kan de berättas grandiost och värda beröm.

Verena Kling augusti 2008

www.litrix.de

Medan Peter ser sin mamma gå i slutet av dagen, utan att någonsin ha kommit ut för att träffa henne, vet han med säkerhet att "han aldrig vill se henne igen i sitt liv. ”

Efter att ha läst Julia Francks roman står vi kvar med det spännandeinsiktatt obegripliga beslut och tillfogande av skador i en människas liv kanske inte kan rättfärdigas eller ens förstås, men deras historia kan berättas magnifikt och lovvärt.

Verena Kling augusti 2008 [ Översatt av Anthea Bell ]

www.litrix.de

Tvärtom.

DettafyndAtt integreras ärligt i filmen gör berättelsen till ett unikt vittnesbörd om en mycket personlig resa, som ger insikter i skrämmande samband men förhoppningsvis också kan visa att vi kan hitta inspirationskällor om och om igen och på alla platser i världen.

www.www.margitatzler.at

Tvärtom.

Ärligt talat om dessainsikteri filmen kommer att ge en mycket unik redogörelse för denna personliga resa, ge insikt i ibland skrämmande kopplingar men förhoppningsvis visa att vi alltid och överallt på denna planet kan hitta inspirationskällor.

www.www.margitatzler.at

Han påpekade vikten av stunden och särskilt behovet av att bli av med stressande och distraherande tankar för att inte kväva många ömma lyckoväxter i knoppen.

DettaFörståelseblir allt viktigare i våra snabba och mobila tider.

Bort från de välbekanta platserna, vänner, bekanta och familj, öppnar sig vanligtvis ett enormt utrymme framför resenären.

www.felix-bergmeister.at

(Video) Lär dig innan du sover - Engelska (modersmålstalare) - med musik

Den påpekade vikten av ögonblicket och särskilt nödvändigheten av att överge alla avledande tankar och sorger innan resan börjar för att kunna uppleva det som det kommer att hända.

Dettainsiktfår starkt betydelse i vår snabba och mobila tid.

Bort från de välbekanta platserna, vännerna, bekanta och familjen, öppnar sig oftast ett enormt utrymme inför resenären.

www.felix-bergmeister.at

Illinois är ett slående exempel på skillnaden mellan aspiration och verklighet i dödsstraffsystemet.

Den tidigare guvernören Ryan, som var en anhängare av dödsstraffet, kom på detFörståelseatt något måste vara fel med dödsstraffsystemet i hans stat.

I Illinois, sedan dödsstraffet återinfördes 1977, hade 12 personer avrättats och 13 personer i dödscell hade släppts från dödscellen på grund av allvarliga proceduröverträdelser eller uppkomsten av nya bevis.

www.initiative-gegen-die-todesstrafe.de

Ett imponerande exempel på skillnaden mellan pretention och verklighet finns i dödsstraffsystemet i Illinois.

Den tidigare guvernören Ryan i Illinois, mycket en anhängare av dödsstraffet, kom tillinsiktatt något var fel med dödsstraffsystemet i hans delstat.

I Illinois har sedan återinförandet av dödsstraffet 1977, 12 personer avrättats och 13 dömda till döden släppts från dödscellen på grund av allvarliga processuella brister eller nya framväxande bevis.

www.initiative-gegen-die-todesstrafe.de

Intervju 6 oktober 2008 med Dr. Birgit Teichmann

Förståelseatt biologiska mekanismer är ansvariga för utvecklingen av psykiatriska symtom började vinna acceptans i mitten av 1970-talet.

Ända sedan Human Genome Project lanserades på 1990-talet med syftet att identifiera alla mänskliga gener har frågan uppstått om i vilken utsträckning mänskligt beteende är genetiskt förprogrammerat.

www.nar.uni-heidelberg.de

Intervju med Dr. Birgitte Teichmann

Deinsiktatt biologiska mekanismer är ansvariga för utvecklingen av psykiatriska symtom fick ett genombrott i mitten av sjuttiotalet.

Senast på nittiotalet, när ”Human Genome Project” startades med målet att identifiera alla mänskliga gener, uppstod frågan i vilken utsträckning mänskligt beteende är genetiskt förutbestämt.

www.nar.uni-heidelberg.de

Alla som kan exil har lärt sig några av svaren på livet och ännu fler livsfrågor.

Svaren inkluderar det från början trivialaFörståelseatt det inte finns någon återvändo, eftersom att återinträda i ett utrymme aldrig är ett återtagande av förlorad tid.

(Jean Amery:

www.literaturepochen.at

En som vet innebörden av exil har också fått några av livets svar och ännu mer av livets frågor.

Bland svaren finner man det till synes trivialainsiktatt det inte finns någon återvändo, för att återvända till någonstans kan aldrig innebära återhämtning av den förlorade tiden.

(Jean Amery:

www.literaturepochen.at

Videos

1. Lär dig tyska på svenska | För nybörjare | Lektion 5
(German Dialogue HD)
2. 1000 Engelska Fraser | Engelska För Nybörjare
(Polyglot Pablo)
3. Djurens kroppsdelar på engelska (Manlig röst, svart bakgrund)
(Hi, I'm Phil!)
4. Wendick-modellen; Engelska Språkljud - Uttalsträning + enkel grammatik
(Wendick-modellen)
5. Djurens kroppsdelar på engelska (Kvinnlig röst)
(Hi, I'm Phil!)
6. Chapter 132.2 & Chapter 133.1 - Pons Audiotraining Plus - German as a Foreign Language
(Anke Levin-Steinmann - Topic)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 10/29/2023

Views: 5647

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.