The Circle of Fifths - Aulart (2023)

Vad är Circle Of Fifths?

The Circle Of Fifths är ett musikaliskt verktyg som summerar skalor, toner, ackord och lägen i ett unikt enkelt diagram. Det är ett av de mest använda verktygen för att lära sig musikteori och för att förutsäga ackord i en progression, förstå relationer mellan dur och moll och till och med hjälpa dig att skriva musik.

The Circle Of Fifths skapades av en rysk kompositör och musikteoretiker vid namn Nikolay Diletsky som uppfann detta hjul i slutet av 1670-talet. Det var en del av hans bok Grammatika, en guide till komposition med musikens regler i åtanke. Sedan dess har den förbättrats för att passa alla musikaliska koncept i ett hjul.

Låt oss börja med lite teori

Innan vi dyker in i hur Circle of Fifths fungerar och cirkelns mekanik är det mycket viktigt att förstå några nyckelbegrepp och definitioner som vi kommer att referera till under den här bloggen.

Varje steg eller station i cirkeln representerar en ton, ett ackord eller en tangent. Men låt oss gå djupare i definitionen av detta begrepp:

 • Notera:i musik är en ton en symbol som representerar en specifik tonhöjd och varaktighet. Tonens tonhöjd anges i en femradig notstav med fyra mellanslag som kallas pentagram och varaktigheten anges med dess form. Toner kan ändras i tonhöjd av misstag: skarpa och flata, som höjer eller sänker tonhöjden.
 • Ackord:i musik är ett ackord en bunt med 3 eller fler toner som spelas tillsammans som skapar harmoni. De används för att skapa tonal struktur och förmedla känslor genom harmoni.
 • Nyckel:i musik, när vi använder termen nyckel, hänvisar vi till det tonala mitten av en låt. Det tonala centrumet är pelaren där låtens harmoni och melodi kretsar kring. Detta tonala centrum är en unik ton som vi definierar som roten och den får skalgradsbeteckningen "I". Med utgångspunkt från denna not kommer en följd av noter att skapas, med ursprung i en skala.
 • Intervaller:i musik är ett intervall avståndet mellan två tonhöjder eller musiknoter. Distansen mäts i steg (hela steg och halva steg) och varje intervall har ett fast specifikt antal steg. De vanligaste intervallen är unisont, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och oktav.
 • Femte:en femte är ett intervall skapat av ett avstånd på fyra steg (antingen fyra hela steg eller tre hela och ett halvt steg). Den vanligaste typen är den perfekta femman och de får detta namn för den perfekta harmonin och ljudet de producerar. Det finns en matematisk algoritm som vetenskapligt kan demonstrera intervallets resonans och varför det producerar detta "perfekta" ljud, men vi kommer inte att gå in på detaljer i den här bloggen.

Vi presenterar The Circle Of Fifths

Per definition är Circle of Fifths ett visuellt verktyg utformat för att illustrera relationerna mellan de 12 tonerna på den kromatiska skalan – grunden på vilken västerländsk musik bygger. Namnet kommer från det faktum att varje ton går medurs runt cirkeln och är ett intervall på en kvint över den föregående. På grund av det visar detta hjul hur alla musikaliska toner, tangenter och ackord relaterar till varandra.

(Video) The Circle of Fifths Secret

The Circle of Fifths - Aulart (1)

Hur man bygger en grundläggande Circle Of Fifths

För att bättre kunna förstå Circle of Fifths, låt oss börja med att bygga en grundläggande sådan som kommer att koppla ihop varje ton som finns på avståndet till en kvint. Låt oss börja med att placera C-tonen vid 12-tiden. Låt oss nu röra oss medurs med ett intervall på en perfekt femtedel (fyra hela steg). Detta kommer att skapa följande sekvens:C-G-D-A-E-B-F#-C#/Db-G#/Ab-D#/Eb-A#/Bb-F-C.

Om du är noga uppmärksam kommer du att se att efter C# börjar vi kalla det för två olika namn. Denna effekt kallas enharmonisk. En C# och Db, till exempel, är exakt samma ton. För att göra det enkelt och inte ha en enorm mängd vassar och plattor i tonarten (kommer att förklara senare), ändrar vi namnet så att det är lättare att skriva och även spela på många instrument.

En annan intressant sak är att de toner som vi har skrivit inte bara är vanliga toner, de är också nycklar eller toncentra. Så, i framtiden när vi analyserar hur vi kan använda Circle of Fifths för att hitta ackord, skalor, lägen eller relativa moll, snurra bara på hjulet tills du har önskad ton vid 12-tiden och kopiera proceduren.

Att räkna ut nyckelsignaturer

Circle of Fifths är ett av de mest användbara verktygen för att fastställa en nyckelsignatur. I nästa avsnitt kommer vi att visa dig hur enkelt det är att hitta en nyckelsignatur från vilken nyckel du vill ha.

För att lätt kunna hitta någon nyckelsignatur som finns, låt oss börja med att titta på Circle of Fifths med C vid 12-tiden. C-dur och dess relativa moll, a-moll, är de enda tangenterna som inte har några skarpa och inga flata toner. Det är därför vi kallade det en neutral nyckel. På grund av dess neutralitet placerar vi den klockan 12 så följande teknik gäller:

(Video) The Amplified Circle of Fifths: #19b The Song Shape

 • Tangentsignaturer med spetsar (#): för att veta hur många spetsar en önskad tonartsignatur har, ska viflytta medursgenom Femtecirkeln. Varje steg vi flyttar kommer det att lägga till en SHARP tills hela cirkeln är klar.

The Circle of Fifths - Aulart (2)

 • Tangentsignaturer med flats (♭): för att veta hur många lägenheter en önskad nyckelsignatur har, kommer vi att göra tvärtom än tidigare:flytta motursgenom Femtecirkeln. Varje steg vi flyttar lägger vi till en FLAT tills hela cirkeln är klar.

The Circle of Fifths - Aulart (3)

Som vi nämnde tidigare, på grund av enharmonik och enkelhet, efter Gb eller F#, byter vi namn så att vi aldrig har mer än 6 flats eller 6 sharps. Att spela med en tonart på mer än 6 olyckor är mycket komplicerat och ses inte ofta i någon musikgenre.

DRICKS:för att känna till tonerna för olycksfallen och ordningen som används, för SHARPS, börja på F och flytta medurs, och för FLATS, börja på B och flytta moturs.

Hur är det med Minor Keys?

Hittills har Circle of Fifths som vi har presenterat dig bara haft stora tangenter och tonarter. För att hitta molltangenter och deras tonartsignaturer kan vi använda samma Circle of Fifths på följande sätt.

Varje durtonart har en relativ molltonart. Vi kallar det relativt eftersom de delar nyckelsignaturen. En durtonart och dess relativa moll använder exakt samma toner och skala men med utgångspunkt från en annan ton som fungerar som en grundton. Här är två sätt att hitta en relativ mollton:

(Video) The Amplified Circle of Fifths: #8 The ACF & More Chords

 1. Skriv varje ton i durskalan för den tonart du väljer på ett papper eller spela den på ett instrument. Den relativa molltonen kommer att vara på den sjätte graden av skalan (den sjätte tonen). När det gäller intervaller är det en större sjättedel som går uppåt på skalan eller en mindre tredjedel nedåt på skalan.
 2. Använd cirkeln av femtedelar, flytta tre positioner medurs runt cirkeln för att hitta den relativa moll. Så om vi börjar på C, räkna 1 (G), 2 (D) och sedan 3: A. Den relativa molltonen i C-dur är a-moll.

Om du är uppmärksam kommer du att se att när vi väl har hittat den första relativa molltonen (A-moll) kan du hitta resten av dem genom att gå upp ett intervall på en kvint, som vi gjorde tidigare med durtangenterna.

Anledningen till att den kallas Circle of Fifths är ganska uppenbar vid det här laget: intilliggande tangenter av både dur- och molltonarter separeras med ett intervall på en perfekt kvint när de rör sig medurs. Ändå kanske du har hört talas om Circle of Fourths. Oroa dig inte, det är exakt samma sak. Om du rör dig moturs genom hjulet kommer du att upptäcka att avståndet som visas är en perfekt fjärde (två hela steg och ett halvt steg). Circle of Fifths är bara ett annat sätt att kalla The Circle of Fifths.

Modes och Circle of Fifths

Innan vi går djupt in på hur Circle of Fifths kan användas i din vardagliga praktik, låt oss bli lite mer tekniska på skalor. Det här hjulet är också mycket användbart för att ta reda på de toner som motsvarar varje lägesskala, inte bara dur och moll.

Ett läge i musik är en skala med toncentrum svängt till en annan ton av durskalan. Till exempel, om vi väljer C som en nyckel, kommer toncentrum att vara C och det kommer att vara roten. Detta läge kallas major mode (stor skala). Om vi ​​nu vrider toncentrum till 6:e graden eller noten (A), med samma skala, har vi nu mollläget (mollskalan). Men, detta slutar inte här. Du kan flytta ditt tonala centrum till varje ton på skalan och skapa ett nytt läge för varje ton. Låt oss göra ett exempel i C:

 • C som tonalt centrum – det kallas Major Mode eller Ionian Mode
 • D som tonalt centrum – det kallas Dorian Mode
 • E som tonalt centrum – det kallas frygiskt läge
 • F som tonalt centrum – det kallas Lydian Mode
 • G som tonalt centrum – det kallas Mixolydian Mode
 • Ett som tonalt centrum – det kallas Minor Mode eller Aeolian Mode
 • B som tonalt centrum – det kallas Locrian Mode

Alla dessa lägen kan hittas i Circle of Fifths. För att hitta dem bör du följa dessa regler:

 • Huvudläge:börja från1 position till vänster vid 12-tiden. Den tonen och följande 6:a som rör sig medurs kommer att göra en dur eller jonisk skala.
 • Dorian Mode:börja från3 positioner till vänster om klockan 12. Den tonen och de följande 6:orna som rör sig medurs kommer att göra en dorianskala.
 • Frygiskt läge:börja från5 positioner till vänster om klockan 12. Den tonen och de följande 6:orna som rör sig medurs kommer att göra en frygisk skala.
 • Lydian Mode:börja frånKlockan 12 position. Den tonen och följande 6:a som rör sig medurs kommer att göra en lydisk skala.
 • Mixolydian Mode:börja från2 positioner till vänster om klockan 12. Den tonen och följande 6:a som rör sig medurs kommer att göra en mixolydisk skala.
 • Mindre läge:börja från4 positioner till vänster om klockan 12. Den noten och följande 6 som rör sig medurs kommer att göra en moll eller eolisk skala.
 • Locrian Mode:börja från6 positioner till vänster om klockan 12. Den tonen och de följande 6:orna som rör sig medurs kommer att göra en frygisk skala.
 • Kromatisk skala:börja från klockan 12. Flytta runt hela hjulet ochvarje tonkommer att skapa en kromatisk skala.

Varje läge och skala har olika ljud. Vissa av dem förmedlar spänning och vånda medan andra förmedlar lycka och glädje. Spela dem gärna på ett instrument och upptäck själv hur de låter.

(Video) Digging Deeper #90 - "Circle of Fourths" & Sweet Georgia Brown

Använda Circle of Fifths för att hitta nyckelsignaturer

Låt oss försöka använda Circle of Fifths. Låt oss hitta nyckelsignaturen för D, till exempel. Kom ihåg att vi kommer att flytta runt hjulet tills vi hittar vårt önskade ackord.

För att hitta tonarten i D måste vi först hitta tonen i Kvintcirkeln – kom ihåg att vi alltid börjar från C. Om vi ​​rör oss medurs hittar vi G. Det är inte den önskade tonen. Låt oss ta ett steg till. Nu är vi i D, vårt mål. För att ta oss från C till D har vi flyttat två steg medurs. Det betyder att tonarten för D-dur blir två skarpa.

Låt oss ta ett exempel till, låt oss hitta tonarten för Bb-dur. Om vi ​​tar en snabb titt på Circle of Fifths kommer vi att inse att Bb är på vänster sida av C och det skulle vara mycket snabbare att ta sig dit genom att flytta moturs. Så återigen, låt oss börja med C. Om vi ​​rör oss ett steg moturs hittar vi F. Om vi ​​återigen rör oss moturs hittar vi Bb – vår önskade ton. För att komma hit har vi flyttat två steg motsols, så det betyder att tonarten för Bb är två plattor.

Kom ihåg att om vi rör oss medurs från C kommer vi att lägga till skarpa tecken i tangentsignaturen. Om vi ​​rör oss moturs från C (eftersom det går snabbare att komma till önskad ton), kommer flats att läggas till i tonarten.

Om du vill memorera vilken ton som representerar varje skarp eller platt i tonarten, kom bara ihåg dessa regler:

 • Sharps:börja från F och flytta medurs. Ordningen på skarpa i en tonartsignatur kommer att vara F-C-G-D-A-E-B.
 • Lägenheter:börja från B och flytta moturs. Ordningen på lägenheter i en nyckelsignatur blir B-E-A-D-G-C-F. Detta är den exakta omvända ordningen av de skarpa.

Detta ger dig den ordning i vilken plattor och skarpa spetsar läggs till varje på varandra följande tangent när du går runt cirkeln medurs eller moturs.

(Video) The Amplified Circle of Fifths: #4 Examining A New Circle of Fifths

Sammantaget är Circle of Fifths ett mycket grundläggande verktyg för att hjälpa dig att lära dig musikteori, skalor och tonarter. Att känna sig runt det kommer att bidra till att förbättra dina musikaliska kunskaper och färdigheter, vilket gör att du kan öka dina skrivande och framförande färdigheter.

FAQs

What is the circle of the fifths explained? ›

The circle of fifths is a diagram that shows the relationship between different keys in music. The keys that include sharps appear on the right of the circle, while the keys that include flats appear on the left. The key of C major, which doesn't include any sharps or flats, sits at the center.

What is the mnemonic for the circle of fifths? ›

If you want to memorize anything of the circle of fifths, this sequence is definitely it! You can use a mnemonic device to remember the order of the sharps, like: Father-Christmas-Gave-Dad-An-Electric-Blanket.

What keys are in the circle of fifths? ›

As mentioned above, the arrangement of the key signatures in the Circle of Fifths is based on the number of sharps or flats in each key. There are 7 sharp keys and 7 flat keys. However, the top of the Circle, 12 o'clock, is our neutral key, meaning no sharps or flats: C Major.

How do you use the circle of fifths on a piano? ›

The easiest way to memorize and understand the scales and their accidentals are by memorizing the circle of fifths. If you go clockwise, the beginning note of each scale is perfect fifth apart. For example, if C is the first note count C as 1, D as 2, E as 3, F as 4 and G as 5.

Why was the circle of fifths invented? ›

The circle of fifths dates back to the 1670s when it was invented by a Ukrainian man named Nikolay Diletsky. The circle of fifths was introduced in Diletsky's work Grammatika. The circle was intended as a tool for songwriters and composers to help them in their work.

What is the effect of the circle of fifths? ›

Using the circle of fifths makes modulating from one key to another much easier! That's because the keys to the left and right of the key you're in are all considered the best options when modulating. Let's use C Major as an example: The keys to left and right of C Major on the circle are F Major and G Major.

Do musicians memorize the circle of fifths? ›

The order of sharps starts one step to the left of C major and follows the same pattern, although most musicians remember it with a mnemonic. Moving by fifths and adding a sharp each time will give you all the keys that contain sharps in their key signature—up to C# major with its whopping 7 sharps!

Is it important to memorize circle of fifths? ›

Memorizing the circle of fifths can be useful, but it's more important to understand the concepts behind it and how to use it effectively. The circle of fifths was invented to help musicians and composers understand the relationships between different keys and create effective harmonic progressions.

How do you make chords in circle of fifths? ›

All you need to do to create a circle of fifths progression in a forward direction is to start on the I-chord, leap to any chord you'd like, and start the process of following each chord with one whose root is a 4th higher or a 5th lower. The chords for the sample above are: C F Bdim Em Am Dm G C.

What key has 5 black keys? ›

This key is more often found in piano music, as the use of all five black keys allows an easier conformity to the player's hands, despite the numerous flats. In particular, the black keys G♭, A♭, B♭, D♭, and E♭ correspond to the 5 notes of the G-flat pentatonic scale.

Does the circle of fifths apply to guitar? ›

Finding key signatures using the circle of fifths

This is particularly handy when sight-reading music notation on the guitar to know what accidentals will be present in the key, or if you are writing some music on manuscript paper and want to know what sharps and flats will be present for your key.

How do you know what key a song is in? ›

The easiest way to figure out the key of a song is by using its key signature. The number of sharps/flats in the key signature tell you the key of the song. A key signature with no sharps or flats is the key of C (or A minor).

How do you memorize key signatures? ›

A mnemonic that works forward and backward is “Father Charles Goes Down And Ends Battle,” which reversed is “Battle Ends And Down Goes Charles' Father.” A helpful learning device to remember the order of keys in relation to the order of sharps and flats is the circle of fifths .

What key has 3 flats? ›

Since the C natural minor scale had E , A , and B , the key signature of C minor has three flats, written in the order of flats— B , E , A .

Is the circle of fifths major or minor? ›

The circle of fifths helps you to recognise key signatures. The key signature shows you how many sharps or flats a key/scale contains. At the top of the circle of fifths is always the key/scale of C major.

How did Pythagoras discover the circle of fifths? ›

How did the Circle of Fifths come about? Pythagoras discovered that by changing the length of a string he could change it's pitch. By continually changing the length by 2/3 and plotting the note it produced on a circle, the first Circle of Fifths was born.

Which key signature has one sharp? ›

The first sharp key signature is the key of G, or its relative minor, which is E minor (Em). These keys have a single sharp note: F#. The other six pitches are natural.

Did Mozart use the circle of fifths? ›

In his piano sonata K332, Mozart creates contrasting harmonic colour by moving from C major to C minor and going around a circle of fifths in that key.

Is the circle of fifths only for major keys? ›

All keys, major and minor, can be arranged on a circle of fifths to show the relationships between them. Relative keys are paired together because they share the same key signature. C major and A minor, for example, appear at the top of the circle and have no accidentals in their key signatures.

What makes perfect fifth music? ›

In music theory, a perfect fifth is the musical interval corresponding to a pair of pitches with a frequency ratio of 3:2, or very nearly so.

What is the benefit of circle of fifths? ›

For example, the Circle of Fifths helps musicians:
 • Compose new music.
 • Figure out the key of a song.
 • Discover what notes are in chords.
 • Build harmonic chord progressions.
 • Understand key signatures, scales, and modes.
 • Transpose melodies, chord progressions, and songs to a different key.
May 1, 2019

What is the rule of 5 in music? ›

The circle of fifths organizes pitches in a sequence of perfect fifths, generally shown as a circle with the pitches (and their corresponding keys) in a clockwise progression. Musicians and composers often use the circle of fifths to describe the musical relationships between pitches.

How do 7th chords fit into the circle of fifths? ›

As for finding the seventh, the Circle of Fifths can help you out once again. Simply count two steps counter-clockwise from the key in which you're building the chord to give you the seventh.

How many music scales are there? ›

In total, there are 12 major scales because the major scale pattern can begin on any of the 12 notes of the musical alphabet.

What is the difference between circle of fifths and chord progressions? ›

The Circle of Fifths can also be thought of as the 'harmonic distance between chords'. Two chords derived from the same key and a fifth apart are closely related. This is why chord progressions often move down in fifths. And a chord progression that does this is called a Circle Progression.

What is the chords rule of circle? ›

Chord of a Circle Definition

The chord of a circle can be defined as the line segment joining any two points on the circumference of the circle. It should be noted that the diameter is the longest chord of a circle which passes through the center of the circle.

What key has all white keys? ›

Finally, we will discuss the three main types of minor scales: natural, harmonic, and melodic. Just like C major, A minor consists of all the white keys on the piano (no sharps or flats). Just like C major (for the major key signatures), A minor will be considered our staring point (0) in the order of sharps and flats.

Which key is all black? ›

The scale is called the pentatonic scale. Depending on where you place the root note, the pentatonic scale that involves all the black keys is either called the E♭ minor pentatonic scale (because the root is E♭) or it is called the G♭ major pentatonic scale (because the root is G♭).

What is the black key between C and D called? ›

The flat (♭) modifier moves the pitch down, or to the left. So the black key to the left of D becomes D♭. Note that the black key between C and D is called either C♯ or D♭. C♯ and D♭ are enharmonic equivalents since they are two names that refer to the same note.

What is the rule of 5 in guitar? ›

Guitar Practice Done The Efficient Way… The 5 X Rule is simply this: “Slow down and practice whatever it is you are learning to the point you can play it perfectly well 5 times in a row. If you make ANY error you must start again.”

What is the circle of 5ths and 4ths and why do we use it? ›

The circle of fourths is also known as the circle of fifths. If we follow the circle round in an anti clockwise fashion, the notes go up the fourths, i.e. when we go from C to F , we go up an interval spanning four notes C, D, E, F. If we follow the circle round clockwise the notes go up a fifth.

What is the 5 of 5 in music theory? ›

Secondary chords are referred to by the function they have and the key or chord in which they function. Conventionally, they are written with the notation "function/key". Thus, the most common secondary chord, the dominant of the dominant, is written "V/V" and read as "five of five" or "the dominant of the dominant".

Why is the fifth so important in music? ›

The circle of fifths is a way to visualize the twelve musical keys and put them in a convenient order. It's used in music to help remember the notes that make up each key and group similar keys based on the notes that they share.

What are the 5 C's in music? ›

These five skills are craft, connect, communicate, create, and critique.

Videos

1. Relative Minor Keys - 3 Easy Ways to Find Them
(Gracie Terzian)
2. Circle of 5ths - 12 Keys - Music Notes as Letters or Numbers? Part 2 - Music Theory Lesson #5
(MT Guitar)
3. Music Theory 101 (How To Steal A Song)
(Sergio Scardigno)
4. How Pro Bassists Learn Literally THOUSANDS Of Songs (It’s Simpler Than You Think)
(Luke from Become A Bassist)
5. Alex Weimann Topics in Music Temperament & PitchThe Basics
(Early Music Seattle)
6. Uke Theory with Matt Stead - 15. Circle of fifths Part 2
(Ukulele Teacher - Matt Stead)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 10/14/2023

Views: 5567

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.