Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (2023)

81 210 läsningar

13 juli 2021

4m

förbi@jackboreham81 210 läsningar

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (1)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (2)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (3)

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (4)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (5)I

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (6)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (7)

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (8)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (9)

För länge; Läste inte

The Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna. Den bästa planetordningen är: Na Shaddaa, Onderon, Dxun, Korriban och Dantooine. Den sista planeten i spelet är den sista platsen att besöka för att spela ut bågar som kommer att spela ut senare i berättelsen. Kotor 2:s värld öppnar sig, så att du kan resa till ett stort antal planeter i vilken ordning du vill.

Nämnda företag

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (10)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (11)

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (12)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (13)

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (14)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (15)

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (16)

@jackboreham

Jack Boreham

Ta emot berättelser från @jackboreham

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (17)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (18)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (19)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (20)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (21)

RELATERADE BERÄTTELSER

Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (33)Ultimate KOTOR 2 Planet Order: Det bästa sättet att korsa stjärnorna | HackerNoon (34)

153 berättelser att lära sig om Vr

Publicerad den 5 september 2023 avlära sig #vr

LÄSER IN
. . . kommentarer &Mer!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 10/26/2023

Views: 6048

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.